Search results for "हाँस्‍नु"

रेट्‌निना [reʈ‌nina] क्रि. न हाँस्‍नु (sem. domains: 3.5.6.4 - हाँस्‍नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

रेट्‌मेप्‍मा [reʈ‌mep‍ma] क्रि. 1हँसाउनु to cause to laugh or smile
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
2हाँस्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5.6.4 - हाँस्‍नु.)
Comments (0)