Search results for "हल्‍लाउनु"

वान्‍डु [wan‍ɖu] ना. 1हल्‍लाउ (sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave
Comments (0)

 

वाम्‍मा [wam‍ma] क्रि. 1हल्‍लिनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
(sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3घोल्‍नु to dissolve, to mix
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
4अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
5फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 5.7.3 - बिँउझनु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)