Search results for "तोड्‌नु, बिग्रदै जानु"

सियाना [sijana] 1क्रि.वि. मरेको (sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू.) 2ना. मुर्दा dead body, corpse, carcass, dead, deceased
(sem. domains: 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

सिरिप्‍ना खाल्‍टा [sirip‍na kʰal‍ʈa] ना. साँघुरो खाडल narrow pit (sem. domains: 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

हुजिट्‌ना [hudziʈ‌na] ना. साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

हुजिट्‌ना खाल्‍टा [hudziʈ‌na kʰal‍ʈa] ना. साँघुरो खाडल narrow pit (sem. domains: 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)

 

हुम्‍मा [hum‍ma] क्रि. 1ओढ्‍नु to wrap, to cover
चुङ्‌ग्‍वामाङि टाखुम्‌बि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ जाडोमा पछेउरा ओढ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
2पुर्नु to fill up, bury
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 1.1.3.3 - पानी.)
3गाड्‍नु to bury, to inter, to drive in
याप्‌मिचि उसिए भोने ओहुम्‍पाङि हुम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ मानिसहरू मरे भने चिहानमा गाड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 5.3.7 - लुगा लगाउनु, 7.3.7 - छोप्‍नु, 1.1.3.3 - पानी, 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.)
Comments (0)