Search results for "फेरि प्रारम्‍भ हुनु"

हाट्‌लेचा चोक्‍मा [haʈ‌letsa tsok‍ma] क्रि. प. फेरी गर्नु (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु, 7.3.3.2 - केही वस्‍तु फर्कनु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेन्‍मा [haʈ‌letsa ʈen‍ma] ना. पुनः प्रसारण (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेम्‍मा [haʈ‌letsa ʈem‍ma] क्रि. प. 1पुनः छुनु (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.) 2पुन: मान्‍नु
Comments (0)