Athpahariya - Nepali - English[e] वि.बो. है word used in replay to someone's call from a distance, yes
एकाडाङ्‌खे [ekaɖaŋ‌kʰe] ना. 1विधवा widow, woman whose husband had died (and who has not married again)
2ढोल नाच
एकाले₁ [ekale ] ना. एक्‍ले single, alone
एकाले₂ [ekale] 1num एउटा one, a, an, only
2ना. विधवा woman whose husband had died (and who has not married again), widow
एकिलिडान्‌ [ekiliɖan‌] ना. नाङ्‍गो naked, bare
(sem. domains: 5.3.8 - नाङ्गो.)
एकिलिपोट्‌ [ekilipoʈ‌] ना. नाङ्‍गो naked, bare
(sem. domains: 5.3.8 - नाङ्गो.)
एकुडुमेट् [ekuɖumeʈ] वि. 1घुँडा टेक्‍ने to kneel down 2घुँडा मार्ने
एकुडुमेट्‌ ठाप्‌ [ekuɖumeʈ‌ ʈʰap‌] वि. घुँडा मारेर बस्‍ने kneel down (sem. domains: 7.1.4 - घुँडा टेक्‍नु.)
एकुडुमेट्‌ ठाप्‌ युङ्‌मा [ekuɖumeʈ‌ ʈʰap‌ juŋ‌ma] क्रि. प. घुँडा मारेर बस्‍नु to kneel down
एकेकेले [ekekele] क्रि.वि. एक्‍ला एक्‍लै (sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
एकेले [ekele] क्रि.वि. एक्‍लै alone, single (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक, 3.4.2.1.5 - एकान्‍त, 4.1.6.3 - एकल, 4.4.2.5 - छुट्टै, एकल, 8.1.1.5 - संख्यात्मक गणना.)
एकेलेङ्‌ [ekeleŋ‌] क्रि.वि. 1उल्‍टो opposite, reversed, contrary
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.)
2विपरीत दिशा (sem. domains: 8.6 - (वस्तु) का भागहरू.) 3विपरीत ठाउँ (sem. domains: 8.3.5.2.6 - उल्टो.)
एकेलेङ्‌ चोक्‍मा [ekeleŋ‌ tsok‍ma] 1क्रि. प. नराम्रो काम गर्नु (sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव, 4.5.4 - अधिकारलाई सुम्‍पनु, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 2ना. अपराध गर्नु 3क्रि. प. अत्याचार गर्नु
एकेलेङ्‌ निङ्‌ग्‍वा [ekeleŋ‌ niŋ‌g‍wa] क्रि.वि. उल्‍टो विचार (sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.)
एकेलेडाङ्‌ [ekeleɖaŋ‌] ना. नाङ्‍गो naked, bare
एकेलेना [ekelena] num एकलो single, not married
एक्‍का [ek‍ka] num एक the number one, one
(sem. domains: 4.4.2.5 - छुट्टै, एकल.)
एक्‍के [ek‍ke] क्रि.वि. 1एउटै 2एउटा one, a, an
एक्‍के खेप्‌ [ek‍ke kʰep‌] क्रि.वि. एक चोटि once (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)
एक्‍केउ [ek‍keu] क्रि.वि. 1सँगै together, in company
(sem. domains: 4.3.4.3 - सरसहयोग, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2उस्‍तै same, similar, alike
एक्‍केउ पारिक्‌ [ek‍keu parik‌] क्रि.वि. एकै नास similar, resembling
(sem. domains: 8.3.1.8.1 - एकैनासे.)
एक्‍केउगा [ek‍keuga] ना. एकनास similar, resembling, alike, equal
(sem. domains: 8.3.5.2 - दाँज्‍नु.)
एक्‍केउना [ek‍keuna] वि. 1उस्‍तै like that, resembling
(sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
2एकनास similar, resembling, alike, equal
एक्‍केठोउँ [ek‍keʈʰoũ] ना. संयुक्‍त united, joined, mixed, combined
(sem. domains: 7.5.3 - मिसाउनु.)
एक्‍कोनामारि [ek‍konamari] क्रि. एउटा घुँडाले टेकेर बस्‍नु to kneel down (sem. domains: 7.1.4 - घुँडा टेक्‍नु.)

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >