Athpahariya - Nepali - Englishओ- [o] पू.स. उसको-(तृतीया पुरुषमा क्रिया सँग आउने अक्षर)
ओइ [oi] ना. नजिकको साथीलाई बोलाइने तरिका
ओइकेले [oikele] num एक्‍लै alone (sem. domains: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त, 4.1.6.3 - एकल.)
ओएङ्‌ [oeŋ‌] क्रि.वि. पछाडि behind
ओएङ्‌ ओएङ्‌ रिक्‍मा [oeŋ‌ oeŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. पिछा गर्नु to follow (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
ओएङ्‌ङि [oeŋ‌ŋi] क्रि.वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
ओएङ्‌स्‍वा [oeŋ‌s‍wa ] ना. 1पिठिउँ the back
(sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)
2ढाड back, backbone, spine
ओएङ्‌स्‍वा लाप्‍मा [oeŋ‌s‍wa lap‍ma] क्रि.वि. 1आखिरी last, final
2अन्‍तमा सकिने
ओओ [oo] ना. 1शिशु infant, baby
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2बच्‍चा baby, child
(sem. domains: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी, 8.2.1 - सानो, 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3बालक child, small boy, lad, babe, infant
(sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
ओकाकुलुक्‌ [okakuluk‌] ना. डल्‍लो round, round lump, clod
(sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
ओकुवा [okuwa] ना. 1लसुनको पोटी pod 2फलफूलको कोया
ओकेलुबा [okeluba] ना. 1सुस्‍त dumb
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
2गुँगो dumb, mute
3लाटा dumb, dull
(sem. domains: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने.)
4लठेप्रो dull-minded, half-dumb
(sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
ओकोँडा [okõɖa] ना. केराको बुङ्‍गो (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
ओकोया [okoja] ना. पोटी (लसुनको) pod
ओक्‍कोडोना [ok‍koɖona] ना. तीतेपाती kind of plant having bitter leaves
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
ओक्टालिक्‌ [okʈalik‌] ना. आंकुशे hook (sem. domains: 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
ओक्‌टुरु [ok‌ʈuru] ना. ठोक् ठोके चरो a kind of birds (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
ओक्‍टुरुक्‍वा [ok‍ʈuruk‍wa] ना. ठोक ठोके चरो a kind of birds
ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
ओखान्‍डा [okʰan‍ɖa] ना. चोक्‍टा, खण्‍ड piece (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
ओखापेटा [okʰapeʈa] ना. खपेटा a variety of tile, sheath (sem. domains: 1.6.2.2 - घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू.)
ओखाप्‌ [okʰap‌] ना. 1थाक pile, heap
(sem. domains: 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु.)
2चाङ pile, heap, agglomeration
ओखाप्ला [okʰapla] ना. घुँडा पछिको काप
ओखाप्‍ला-ओखाप्‍ला [okʰap‍la-okʰap‍la] ना. पत्र पत्र layer (sem. domains: 8.6 - (वस्तु) का भागहरू.)
ओखाप्‌लिमा [okʰap‌lima] क्रि. प. खप्‍टिनु to overlap (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)