Athpahariya - Nepali - Englishका- [ka] पर. तपाईको, तिम्रो your
काआङ्‌बा [kaaŋ‌ba] ना. पिडा सहने मानिस to bear pain (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
काइलेकाइ [kailekai] क्रि.वि. कहिले कही sometimes (sem. domains: 8.4.4.1 - कहिलेकाहीँ, अवसर.)
काउबा [kauba] ना. पोल्‍ने व्‍यक्‍ति
काएल [kaelʌ] ना. 1केर कार cross examination, interrogation (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 2पश्‍चाताप repentance, regret, repent
काएल चोग्‍मा [kaelʌ tsog‍ma] क्रि. प. केर कार गर्नु to interrogate (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
काका [kaka] ना. मकै (बाल शब्‍द) maize
काकाक्‌ [kakak‌] ना. ओछयान विना ढल्‍किने (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)
काकार्‌याक्‌ [kakar‌jak‌] ना. 1दह्रो firm
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult, solid, coarse
काकाला [kakala] ना. गाला cheek
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.1 - शिर, 3.2 - सोच्‍नु.)
काकिट्‌बा [kakiʈ‌ba] वि. डरछेरुवा timid, cowardly, chicken- hearted
(sem. domains: 4.4.3.2 - कातरता.)
काकिब्‍बा [kakib‍ba] ना. डराउने मान्‍छे coward;timid (sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.3.3.8 - धम्की.)
काकिब्मेबा [kakibmeba] ना. 1डर देखाउने मान्‍छे (sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी.) 2डर देखाउने (sem. domains: 3.3.3.8 - धम्की.)
काकुम्बे [kakumbe] ना. लुकामारी खेल hid and seek game
काकोन्बा [kakonba] ना. खोज्‍ने researcher
काकोबा [kakoba] ना. 1रुँग्‍ने guard (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2पाले watchman, sentry, warder, guard
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
3कुरुवा waiting, talking care of
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार.)
4संरक्षक protector, guardian, patron, defender
(sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.)
काक्‌चिक्‌ [kak‌tsik‌] क्रि. 1गाँज्‍नु 2च्याप्‍प पारेर अँठ्याउनु
काक्‍मा [kak‍ma] क्रि. 1पार गर्नु across; pass over ठे-ठेगा होङ्‌ काक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ ठूलठूला खोल पार गर्नु अति साह्रो छ। (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2अवधि पुरा हुनु (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.) 3नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि काक्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई नाघ्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
4वरि परि घुम्‍नु,घुम्‍नु rotate, move in a circle (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
काक्माप्मा [kakmapma] क्रि. च्वाट्‍ट नाघेर जानु
काक्‍मायाक्‍मा [kak‍majak‍ma] क्रि. प. नाघिरहनु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
काखुट् [kakʰuʈ] ना. ल्याउने bringer
काखुबा [kakʰuba] ना. 1भारी बोक्‍ने a load carrier or bearer, porter (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2भरिया a load carrier or bearer, porter
काखेम्‍बा [kakʰem‍ba] ना. 1श्रोता listener, hearer
(sem. domains: 3.5.1 - भन्‍नु.)
2सुन्‍ने मानिस (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु.)
काखेम्‍बेॽबा [kakʰem‍beʔba] ना. सुनाउने मानिस teller (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु.)
काखेम्‍मेप्‍पा [kakʰem‍mep‍pa] ना. सुनाउने मान्‍छे teller (sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव.)