Athpahariya - Nepali - English[kʰʌ] ना. आठपहरिया भाषा वर्णमालाको दोस्रो अक्षर second letter (sem. domains: 3.2.6.3 - कण्‍ठस्‍त.)
खाइ [kʰai] ना. मर्चा the plant, Polygala arillata, from the roots of which a paste is made in order to use as a ferment in brewing, yeast
(sem. domains: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
खाइचिम्‍मा [kʰaitsim‍ma] क्रि. मर्चा जाँच्‍नु to check yeast (sem. domains: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर.)
खाक्‍पारिक्‌ [kʰak‍parik‌] ना. खकार cough, phlegm
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.2.3 - थक्‍नु,थुक, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
खाक्‍मा [kʰak‍ma] क्रि. 1गाडिनु (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.) 2जम्‍नु to freeze, to sink, to become thick (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.3.4.1 - चिसो.)
खाक्‌मिक्‌ [kʰak‌mik‌] ना. गोली गाँठो ankle
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2 - सोच्‍नु.)
खाङ्‌डेन्‌ [kʰaŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. निकोर्सि on the fourth day from today, two days after tomorrow
(sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
खाङ्‌डेमाङ्‌ [kʰaŋ‌ɖemaŋ‌] क्रि.वि. तेस्रो वर्ष two days after tomorrow
खाजाचामा [kʰadzatsama] क्रि. खाजा खानु to have breakfast (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
खाटिउना [kʰaʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
खाटिप्‍मा [kʰaʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2थोरै little
खाट्‌टिउना [kʰaʈ‌ʈiuna] वि. 1सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
2झिन 3मसिनो fine, thin
खाट्‌टिउलोक्‌ चोक्‍मा [kʰaʈ‌ʈiulok‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1सानो बनाउनु 2घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
खाट्‌टिप्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 8.1.5.5 - धेरै, थोरै, 5.2.1 - खाना तयारी, 8.1.4.1 - कम.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
4घटी less
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
खाट्‌टिप्‍मा चोक्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma tsok‍ma] क्रि. प. घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
खाट्‌टिप्‍मा लिमा [kʰaʈ‌ʈip‍ma lima] क्रि. प. 1थोरै हुनु to be less (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.) 2नपुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.) 3कमी हुनु
खाट्‌टिप्‍माना [kʰaʈ‌ʈip‍mana] वि. थोरै परिणाम (sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति.)
खाट्‌टिभेन्‍ना [kʰaʈ‌ʈibʰen‍na] वि. 1छोटो short
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2होचो short, dwarfish
खाट्‌टियुना [kʰaʈ‌ʈijuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
खाट्‌टु [kʰaʈ‌ʈu] क्रि. लैजा (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
खाट्‌टुन्‌ [kʰaʈ‌ʈun‌] क्रि. 1नलैजा (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.) 2न लग्‍नु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खाट्‌टे [kʰaʈ‌ʈe] ना. चाम्रे rice prepared by frying in ghee and then boiling in the water
(sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
खाट्‌निङ्‌ना [kʰaʈ‌niŋ‌na] क्रि. 1जाँदिन (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 7.4.6 - नहुनु.) 2जान्‍न (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
खाट्‌मा [kʰaʈ‌ma] क्रि. 1लानु to take away, to carry, to convey, to bear
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2जानु to know, to understand, to know thoroughly
खाट्‌माजामा [kʰaʈ‌madzama] क्रि. 1अपहरण गर्नु to kidnap (sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.) 2लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch