Athpahariya - Nepali - Englishगाक् [gak] वि. सिङ्‍गो complete, alone, lone, whole, having complete portion of the body
गाक्‌ लिमा [gak‌ lima] क्रि. प. 1एक हुनु to unite, to combine (sem. domains: 7.5.5 - व्‍यवस्‍था.) 2सिंगो हुनु 3एकत्रित हुनु
गाक्‍ना [gak‍na] वि. 1एकत्रित collected together, assembled, accumulated
(sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)
2सङ्‍गठित organised, integrated
गाङ्‌गामा [gaŋ‌gama] ना. बारुलो wasp
(sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
गाङ्‌गोमा [gaŋ‌goma] ना. बारुलो wasp
(sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
गाँजा [gãdza] ना. गाँजा hemp, Connabis sativa
(sem. domains: 5.2.5 - अम्‍मल, मादक.)
गाट्‌डेना [gaʈ‌ɖena] वि. जस्‍तो like, of what kind, as
(sem. domains: 8.3.1.8 - नमूना.)
गाडि [gaɖi] ना. 1गाडी coach, buggy, vehicle, train
2मोटर गाडि
गाडुवाडाङ्‌बा [gaɖuwaɖaŋ‌ba] ना. मुख्य‍ पुजारी chief priest
गाड्‌डे [gaɖ‌ɖe] 1वि. जस्‍तो like, of what kind, as
(sem. domains: 8.3.5.2.2 - उस्‍तै, मिल्‍दोजुल्‍दो.)
2क्रि.वि. जस्‍तै as an example
गाड्‍डेगा [gaɖ‍ɖega] क्रि.वि. जस्‍तै as an example
(sem. domains: 8.3.5.2.2 - उस्‍तै, मिल्‍दोजुल्‍दो.)
गाड्‌डेना [gaɖ‌ɖena] वि. 1त्यस्‍तो (त्‍यस किसिमको) (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.) 2जस्‍तो like, of what kind, as
(sem. domains: 8.3.1.8 - नमूना.)
गाबा [gaba] ना. माने झार arum (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
गारभोले [garʌbʰole] ना. रक्‍सी थाप्‍ने भाँडो a small clay pot (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
गारला [garʌla] ना. सुगा जातको चरा parrot
गारा [gara] ना. दशा state, condition, period of life, ill luck, misfortune
(sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
गारा खोक्‍मा [gara kʰok‍ma] क्रि. प. दशा काट्‍नु (sem. domains: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु.)
गारा टामा [gara ʈama] क्रि. प. दशा आउनु (sem. domains: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु.)
गारो [garo] ना. पर्खाल wall
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा, 6.5.2.1 - पर्खाल, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5.1.4 - घरको बाहिर.)
गार्‌बोले [gar‌bole] वि. रक्‍सी थाप्‍ने माटोको भाँडो a small clay pot (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)
गालाला [galala] ना. 1हल्‍ला rumour, hearsay, noise, outcry, uproar, din, tumult, turmoil, commotion
2होहल्‍ला great noise, uproar, pandemonium, riot
गिङ्‌मा [giŋ‌ma] क्रि. 1जाडोले कक्रिनु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 2कठाङ्‌ग्रिनु‌ to freeze
गिट्‌टाङ्‌गे [giʈ‌ʈaŋ‌ge] ना. गायक singer, songster, enchanter
(sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)
गिट्‌टाङ्‌गेनि [giʈ‌ʈaŋ‌geni] ना. गायिका female singer, songstress
(sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)
गिडालुक्‌ [giɖaluk‌] वि. गिलो soft due to mixing with water, tender, not hard overripe, overcooked
, SEE गिलो
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 1.3.1.2 - सिम (भास).)

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >