Athpahariya - Nepali - Englishघाट्‌टा [gʰaʈ‌ʈa] ना. घट्‍ट grindstone, watermill
(sem. domains: 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.)
घाट्‌टैखाट्‌मा [gʰaʈ‌ʈʌⁱkʰaʈ‌ma] क्रि. चित्‍त बुझ्‍नु
घाडि [gʰaɖi] ना. घडि clock, watch
(sem. domains: 8.4.4.2 - घडी.)
घान्‍टाङ्‌बा [gʰan‍ʈaŋ‌ba] ना. चाँदीको टप (कानमा लगाउने एक प्रकारको गहना) silver ornament (sem. domains: 1.2.2.5 - गरगहना.)
घान्‍ड्‌रुङ्‌ [gʰan‍ɖ‌ruŋ‌] क्रि.वि. 1गर्ल्यामगुर्लुम in a way of falling down completely
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
2जथाभाबी
घान्‍ड्‌रुङ्‌ ठामा [gʰan‍ɖ‌ruŋ‌ ʈʰama] क्रि. प. बजारिनु to fall violently, to collide, to stumble (sem. domains: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु.)
घाम्‍लाजेट्‌ [gʰamladzeʈ‌] ना. अजम्‍मरी झार a kind of plant, shrub (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
घारालो [gʰaralo] ना. दलिन roof beam, crossbeam, rafter
घाँसा [gʰãsa] ना. घाँस grass
घास्यौटा माग्‍मा [gʰasjʌᵘʈa mag‍ma] क्रि. झ्यास झुस बाल्‍नु to fire dry leaves of grass, grasses (sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
घाहाना [gʰahana] ना. गहना ornament, adornment, jewellery
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 2.6.1.2 - विहे.)
घिउ [gʰiu] ना. घिउ ghee, clarified butter
(sem. domains: 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू.)
घुकुलुक्‍ना [gʰukuluk‍na] वि. मोटो fat, plump, corpulent, obese, fleshy, thick
(sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)
घुङ्‌गारिक्‌ [gʰuŋ‌garik‌] ना. 1घुमाउने causing to wind or go round, round
(sem. domains: 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार.)
2घुमाउरो roundabout, winding circuitous
घुपा [gʰupa] ना. धुप incense, burnt perfume
(sem. domains: 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा.)
घुरकि ठुम्‍मा [gʰurʌki ʈʰum‍ma] क्रि. प. अरू कसैलाई घुर्काउनु (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
घुरुङ्‌बा [gʰuruŋ‌ba] ना. मेघ गर्जन the rumbling of clouds, thunder (sem. domains: 1.1 - आकाश.)
घुर्‌किमेप्‍मा [gʰur‌kimep‍ma] क्रि. घुर्काउनु to threaten, to sulk
घुवार [gʰuwarʌ] ना. सहयोग (विना सर्तको सहयोग) to help, to assist
घुवार काफाबा [gʰuwarʌ kapʰaba] ना. सहयोग कर्ता helper, assistant (sem. domains: 4.3.4.2 - मद्दत.)
घुवार नाक्‍मा [gʰuwarʌ nak‍ma] क्रि. प. सहयोग माग्‍नु (sem. domains: 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु.)
घुवार फामा [gʰuwarʌ pʰama] क्रि. प. सहयोग गर्नु to help, to assist (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु, 4.3.4.2 - मद्दत, 7.3.4.6 - समर्थन.)
घुवार लाप्‍मा [gʰuwarʌ lap‍ma] क्रि. प. सहयोग लिनु (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु.)
घुवारकाफा [gʰuwarʌkapʰa] ना. 1सहयोग गर्ने मान्‍छे helper (sem. domains: 4.3.4.2 - मद्दत.) 2सहयोगी co-operator, assistant, co-operating
घेङ्‌सिङ्‌ [gʰeŋ‌siŋ‌] वि. 1दुब्‍लो lean and thin, weak, feeble, haggard
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे.)
2कमजोर weak, feeble, sickly, deficient, ineffectual
(sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >