Athpahariya - Nepali - English



ङा [ŋa] num सङ्‍ख्या छ (६) six
(sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)
ङाङ्‌मा [ŋaŋ‌ma] क्रि. बौलाउनु mad (sem. domains: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌.)
ङाङ्‌साना [ŋaŋ‌sana] ना. 1बौलाहा mad, insane, lunatic
(sem. domains: 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)
2पागल mad, insane, crazy, lunatic, mad person
(sem. domains: 2.5.8 - मानसिक तवरले असक्‍त.)
ङाङ्‌सिक्‌ [ŋaŋ‌sik‌] वि. अर्ध पागल half-mad
ङाङ्‌सिक्‌ छोम्‌सिक्‌ [ŋaŋ‌sik‌ tsʰom‌sik‌] 1बौलाहा जस्‍तो हुने (sem. domains: 3.1.2 - मनको स्‍थिति.) 2अर्ध पागल half-mad 3औलिबौली हुने (sem. domains: 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)
ङामेक्‌ [ŋamek‌] num साठी sixty
(sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)
ङामेक्‍मेक्‌ [ŋamek‍mek‌] num छ सय six hundred (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)
ङासा [ŋasa] ना. माछा fish
(sem. domains: 5.2 - खाना, 1.3 - पानी, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.6.1.5 - माछा, 6.4.5.2 - बल्‍छीले माछा मार्नु, 1.6.1.1.7 - समुद्री स्‍तनपायी वा स्तनधारी, 6.4.5 - माछा मार्नु.)
ङासा कासेट्‌पा [ŋasa kaseʈ‌pa] ना. 1माछा मार्ने fisherman (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2माझी boatman, fisherman
3मछुवा fisherman
(sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)
ङिना [-ŋina] पर. 1-भित्रको 2-को who, case-ending of
ङेमा [ŋema] क्रि. 1गन्‍नु to count, to reckon, to calculate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2गणना गर्नु (sem. domains: 8.1.2 - गणना.)
ङेमा नामा [ŋema nama] क्रि. प. गन्‍न छोड्‍नु (sem. domains: 8.1.2 - गणना.)
ङेमाना [ŋemana] ना. 1संख्या number (sem. domains: 8.1.2 - गणना.) 2गन्‍ती counting, calculation, enumeration
(sem. domains: 8.1.2 - गणना.)