Athpahariya - Nepali - Englishचा [tsa] संयो. पनि also, as well, as well as, too
(sem. domains: 8.1.5.3 - दुवै.)
चाक्‌ [tsak‌] वि. ठाडो stand; upright, erect
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
चाक्‌ येप्‍मा [tsak‌ jep‍ma] 1क्रि. प. ठिङ्‍गै उभिनु to stand, to erect (sem. domains: 7.1.1 - उभिनु.) 2वि. ठाडो (sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.) 3क्रि. प. सिधा उभिनु (sem. domains: 7.3.1.5 - ठाडो उभ्‍याउनु.)
चाक्‌ येबा [tsak‌ jeba] क्रि. प. 1ठाडो उभिनु (sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.) 2खडा हुनु
चाक्‍खामा [tsak‍kʰama] वि. चाख लाग्‍दो interesting
(sem. domains: 3.4.1.4 - रुचि.)
चाक्‍ना [tsak‍na] वि. 1खडा standing, upright, erect
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
2ठाडो upright, stand, erect
चाक्‌मिखामा [tsak‌mikʰama] क्रि. चाख नलाग्‍नु (sem. domains: 3.4.1.4 - रुचि.)
चाक्ला [tsakla] क्रि.वि. बानी habit, behaviour, character, nature
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
चागुरिमा [tsagurima] ना. एक प्रकारको आठपहरिया ढोल नाच a kind of Athpahariya drum dance
चागुरिमा कोप्‍मा [tsagurima kop‍ma] क्रि. प. चारैतिर घुमेर नाच्‍नु (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
चाघुरिमा [tsagʰurima] ना. ढोल नाच drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
चाट्‌निना [tsaʈ‌nina] 1वि. नटिक्‍ने (sem. domains: 8.3.7.2.1 - खराब, अझ कम्‍ति.) 2ना. कमसल inferior in quality, useless, futile
चाट्‌मा [tsaʈ‌ma] क्रि. 1खप्‍नु stay, to last
, last long, endure, bear
(sem. domains: 2.4.1 - बलियो.)
2टिक्‍नु to last, stay
चाट्‌ला [tsaʈ‌la] वि. 1बानी habit, behaviour, character, nature
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 4 - सामाजिक व्‍यवहार, 8.3 - गुण, 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र.)
2चरित्र behaviour, manner, character
(sem. domains: 4.3 - व्‍यवहार.)
3आदत habit, nature, manner, behaviour
(sem. domains: 4.3.9.2 - आदत.)
चाट्‌ला नामा [tsaʈ‌la nama] क्रि. प. बानी परिवर्तन गर्नु (sem. domains: 4.3.8 - व्‍यवहार परिवर्तन.)
चाट्‌ला भेन्‍मा [tsaʈ‌la bʰen‍ma] 1क्रि.वि. नराम्रो बानी (sem. domains: 4.3.8 - व्‍यवहार परिवर्तन.) 2क्रि. प. नराम्रो बानी हुनु
चाट्‌ला लिमा [tsaʈ‌la lima] क्रि. प. बानी हुनु (sem. domains: 6.1.8.1 - बानी भएको हुनु.)
चानिङ्‌ना [tsaniŋ‌na] क्रि. खाँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
चान्‌डिपुर्‌ने [tsan‌ɖipur‌ne] ना. 1गोठ पूजा गर्ने दिन 2उँभौली
चापारा [tsapara] ना. कोदालो spade
(sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
चापारे केङ्‌ [tsapare keŋ‌] क्रि.वि. कोदाले दाँत (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.)
चाप्‌ [tsap‌] ना. खुशी pleasure; pleased, happy
(sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
चाप्‍टामा [tsap‍ʈama] क्रि. खुशी हुनु (sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
चाप्‍पारा [tsap‍para] ना. कोदालो spade
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.8.6 - खन्‍नु.)
चाप्‍फा [tsap‍pʰa] ना. बाँदर monkey (sem. domains: 1.6.1.1.5 - बच्‍चालाई थैलामा हालेर हिड्‌ने (कंगारू), 1.6.1.1.1 - उच्‍च जातको जन्‍तु.)