Athpahariya - Nepali - Englishछा [tsʰa] ना. 1छोरी daughter
(sem. domains: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी.)
2छोरा son
3सन्‍तान offspring
(sem. domains: 4.1.9.6 - धर्मपुत्र लिनु.)
4बच्‍चा baby, child
(sem. domains: 2.6.3.1 - गर्भाधारण.)
छा खुमा [tsʰa kʰuma] क्रि. प. 1बच्‍चा बोक्‍नु to carry baby (sem. domains: 2.6.3.1 - गर्भाधारण.) 2गर्भ रहनु to be conceived
छा खुमेप्‍मा [tsʰa kʰumep‍ma] क्रि. प. गर्भ धारण गराउनु to be pregnant (sem. domains: 2.6.3.1 - गर्भाधारण.)
छाइरि [tsʰairi] ना. छहारी shade, shelter
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
छाक्‍का [tsʰak‍ka] क्रि.वि. छक्‍क astonished, surprised, amazed
(sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा.)
छाक्‍का लिमा [tsʰak‍ka lima] क्रि. प. 1आश्‍चर्य चकित हुनु to surprise, to astonish (sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा.) 2छक्‍क हुनु
छाक्‍टु [tsʰak‍ʈu] क्रि. रोक prohibition, restriction, interdict
(sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
छाक्‍ना [tsʰak‍na] वि. 1साह्रो hard, firm
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2कडा hard, firm
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 3.3.1.7 - हठी, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
छाक्‍मा [tsʰak‍ma] क्रि. 1थुन्‍नु imprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
2बन्‍द गर्नु to close, to shut ना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 6.5.2.3 - तला, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 3रोक्‍नु to stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
4छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥ बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो। (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)
5ताछ्‍नु peel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)
छाक्‍मेप्‍मा [tsʰak‍mep‍ma] क्रि. 1रोकाउनु (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 2ताछ्‌न लाउनु 3थुन्‍न लगाउनु
छाक्लोक् [tsʰaklok] ना. साह्रो hard, firm, harsh, difficult, exacting, solid, rough
छाक्‍लोक्‌ चोक्‍मा [tsʰak‍lok‌ tsok‍ma] क्रि. प. कडा बनाउनु to make hard (sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो.)
छाखुमाडाङ्‌ [tsʰakʰumaɖaŋ‌] ना. 1पाठेघर womb
(sem. domains: 2.1.8.4 - महिलाका अङ्गहरू.)
2गर्भाशय womb
छागुन्‌ [tsʰagun‌] क्रि. नताछ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
छाग्‍मा [tsʰag‍ma] क्रि. 1काठ ताछ्‍नु peel, strip off (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.) 2थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
छाङ्‌छाबा [tsʰaŋ‌tsʰaba] ना. काइँलो fourth sibiling (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)
छाटा [tsʰaʈa] ना. छाता umbrella
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
छाडाङ्‌मा [tsʰaɖaŋ‌ma] ना. सुत्‍केरी childbirth, having birth
(sem. domains: 4.1.9.1 - जन्‍म सम्‍बन्‍धित, 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा.)
छाडाङ्‍मेट् [tsʰaɖaŋ‍meʈ] ना. सुत्‍केरी childbirth, having birth
छाडाङ्‌लेट्‌टाङ्‌ [tsʰaɖaŋ‌leʈ‌ʈaŋ‌] ना. सुत्‍केरी childbirth, having birth
छाप्‍ला [tsʰap‍la] ना. 1चित्र picture, painting, drawing
(sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू, 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या.)
2चित्रकला (sem. domains: 6.6.5 - कला.)
छाम्‍मा [tsʰam‍ma] क्रि. 1अलमलमा पर्नु to be confused, to be perplexed (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.) 2छक्याउनु to cheat, to deceive (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
छाम्‍लो [tsʰamlo] ना. गीत song
(sem. domains: 3.5.9.4 - चलचित्र, 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या.)
छाम्‍लोनेन्‌ [tsʰam‍lonen‌] क्रि. गीत नगाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
छाम्‍लोमा [tsʰamloma] 1क्रि. गीत गाउनु sing a song (sem. domains: 3.5.9.4 - चलचित्र.) 2ना. गीत song