Athpahariya - Nepali - Englishठाक् [ʈʰak] क्रि.वि. प्याट्‍ट with sound of a light stroke or slap, with bursting sound (as of a pot or glass when it breaks)
(sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.)
ठाक्‌ टोक्‍मा [ʈʰak‌ ʈok‍ma] क्रि. प. ठोकिनु to stumble
ठाक्‍मा [ʈʰak‍ma] क्रि. 1माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 2बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
3उत्रनु to dismount
4भक्‍ति गाउनु
ठाक्‍माराक्‌ [ʈʰak‍marak‌] ना. 1कठालो the collar of an upper garment
(sem. domains: 5.3.5 - बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा.)
2लुगाको गला
ठाग्मा [ʈʰagma] क्रि. 1बुन्‍नु to knit, to weave, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
2माथि दिनु (sem. domains: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 8.5.2.4 - माथि.) 3उत्रनु to dismount
(sem. domains: 8.5.2.5 - तल.)
4भक्‍ति गाउनु (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.)
ठाङाहाक्‌ [ʈʰaŋahak‌] क्रि.वि. माथि तिर हिँड
ठाङ्‌गेन्‌ [ʈʰaŋ‌gen‌] ना. 1ठाडो stand (sem. domains: 8.5.2.4 - माथि.) 2सिधा straight, erect
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
ठाङ्‌गेन्‌ येप्‍मा [ʈʰaŋ‌gen‌ jep‍ma] क्रि. प. 1उभिनु to stand, to stand up
(sem. domains: 7.3.1.5 - ठाडो उभ्‍याउनु.)
2ठाडो टेक्‍नु
ठाङ्‌गोक्‌ [ʈʰaŋ‌gok‌] ना. पाङ्‍ग्रा kind of creeper with large seed-pods
(sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
ठाङ्‌गोट्‌ [ʈʰaŋ‌goʈ‌] ना. पाङ्‍ग्रा kind of creeper with large seed-pods
(sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
ठाङ्‌बेछा [ʈʰaŋ‌betsʰa] ना. कुमार unmarried boy, unmarried person, bachelor, unmarried
(sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.)
ठाङ्‌बेन्‌ [ʈʰaŋ‌ben‌] ना. 1प्रेमी lover
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2जवान young
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
3किशोर youth, boy from the age of eleven to fifteen
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
4युवा young, youthful, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
5तन्‍नेरी boy lover
(sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.)
6अल्‍लारे boyish, of young person
(sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
7तरुण young, youthful, juvenile, adolescent, pubescent, youth
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
ठाङ्‌मेप्‍मा [ʈʰaŋ‌mep‍ma] क्रि. 1चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
(sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
2जोख्‍न लगाउनु
ठाङ्‌रा [ʈʰaŋ‌ra] ना. थाङ्‌ग्रो wooden support for climbing creepers
(sem. domains: 1.5.1 - रूख, 7.3.4.6 - समर्थन.)
ठाटोक्‌निलोक्‌ [ʈʰaʈok‌nilok‌] ना. 1थाहा नपाउने गरी (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.) 2रहस्यमय mysterious, secret
ठाटोक्‍मा [ʈʰaʈok‍ma] क्रि. 1जानकारी हुनु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2थाहा पाउनु to know (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु, 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 3जानकारी लिनु (sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
ठापाइठाप्‌ [ʈʰapaiʈʰap‌] क्रि.वि. 1फेरि फेरि again and again, over and over
(sem. domains: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार.)
2एक पछि अर्का राख्‍ने (sem. domains: 8.4.6.6.1 - फेरि.)
ठापिमा [ʈʰapima] क्रि. थाहा दिनु to inform, (sem. domains: 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु.)
ठाप्‌चिलिङ्‌ [ʈʰap‌tsiliŋ‌] ना. छारे रोग epilepsy
ठाप्‍सुलुङ्‌ [ʈʰap‍suluŋ‌] ना. छारेरोग epilepsy
(sem. domains: 2.5.2 - रोग.)
ठाबुट्‌ [ʈʰabuʈ‌] ना. खरानी ashes
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग, 5.5.6 - इन्‍धन, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
ठाबुट्‌लिमा [ʈʰabuʈ‌lima] क्रि. खरानी हुनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
ठाबुप्‌ [ʈʰabup‌] ना. खरानी ashes
(sem. domains: 5.5 - आगो.)
ठाबुप्‌लिमा [ʈʰabup‌lima] क्रि. खरानी हुनु (sem. domains: 5.5.7 - चुलो.)