Athpahariya - Nepali - Englishढाउ [ɖʰau] ना. फलाम iron
(sem. domains: 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
ढाङ्‌गाक्‌ ढाङ्‌गाक्‌ [ɖʰaŋ‌gak‌ ɖʰaŋ‌gak‌] क्रि.वि. लमक्‍क लमक्‍क ( लामो फड्‍का हालेर हिँड्‌ने) (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
ढाँट्‌ काफोक् [ɖʰãʈ‌kapʰok] ना. छल गर्ने मानिस deceiver, cheater (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
ढाम्बेढाम्बे [ɖʰambeɖʰambe] ना. 1लरबराहट 2लरबराइ
ढाम्‍लेङ्वाम्‍लेङ् [ɖʰamleŋwamleŋ] ना. लरबराहट
ढाम्‍लेङ्‌वाम्‍लेङ्‌ लिमा [ɖʰamleŋ‌wam‍leŋ‌ lima] क्रि. प. लरबराउनु to falter, to stammer, to be unable to stand up
(sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
ढुङ्‌गुक्पा [ɖʰuŋ‌gukpa] ना. उँग drowsiness
ढुङ्‌गुट्‌ [ɖʰuŋ‌guʈ‌] ना. उँग्‍ने भाव (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)
ढुङ्‌गुप्‍पा [ɖʰuŋ‌gup‍pa] ना. उँघ sleepiness, drowsiness, feel sleepy, be drowsy
ढुङ्‌गुप्‍पा चामा [ɖʰuŋ‌gup‍pa tsama] क्रि. प. 1झुल्‍नु to be drowsy, to doze
(sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
2उँघ्‍नु
ढुङ्‌गुरिमा [ɖʰuŋ‌gurima] ना. 1भकारी barn, treasury, granary, often used for storing grain
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
2ढुकुटी store-house, treasury, granary, storage space for grain
(sem. domains: 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु.)
ढुङ्‌रि [ɖʰuŋ‌ri] ना. ढुङ्‍ग्री kind of earring
(sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
ढुटिरिबा [ɖʰuʈiriba] ना. नरसिङ्‍गा trumpet
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
ढुरि [ɖʰuri] ना. छाना sloping roof
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 6.5.2.2 - छत, छाना.)
ढुवारिक्‌ [ɖʰuwarik‌] ना. ढोका door
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला.)
ढेकि [ɖʰeki] ना. ढिकी wooden machine (with a pole with a pestle which is raised and descended sharply into a hole of stone in the ground) for husking rice
(sem. domains: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू), 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.)
ढेक्‌चिवा [ɖʰek‌tsiwa] ना. चिबे a kind of bird
ढेङ्‌सिरि [ɖʰeŋ‌siri] क्रि.वि. पुरै whole, completely, all, entirely
ढेन्डेबा [ɖʰenɖeba] ना. बडा बाबु father's elder brothers
ढेन्‍ढेबा [ɖʰen‍ɖʰeba] ना. बडा बाबु father's elder brother
(sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी.)
ढेन्‍ढेमा [ɖʰen‍ɖʰema] ना. बडी आमा father's elder brother's wife
ढेप्‌चिॽवा [ɖʰep‌tsiʔwa] ना. चिबे a kind of bird
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
ढोक्‌ [ɖʰok‌] ना. ढ्याप्‍प बस्‍नु (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
ढोक्‌सिमा [ɖʰok‌sima] ना. भकारी barn, store house, treasury, often used for storing grain
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
ढोङ्‌गोरो [ɖʰoŋ‌goro] ना. दुधेरो wood or metal vessel in which a cow or buffalo cow is milked
(sem. domains: 6.3.3 - दुध.)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >