Athpahariya - Nepali - Englishना [na] सर्व. यो this, it
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
नाइ [nai] क्रि.वि. यहाँ here, in this place, hither
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
नाक्‍पा [nak‍pa] ना. 1भतिजा nephew, brother's son (sem. domains: 3.3.2 - अनुरोध, 4.1.9.1.8 - भान्‍जा, भान्‍जी.) 2भान्‍जा sister's son (sem. domains: 4.1.9.1.8 - भान्‍जा, भान्‍जी.)
नाक्‍मा [nak‍ma] 1क्रि. माग्‍नु to beg, to ask for, to beseech, to pray, to demand
(sem. domains: 3.3.2 - अनुरोध, 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु.)
2ना. भान्‍जी sister's daughter, niece
(sem. domains: 4.1.9.1.8 - भान्‍जा, भान्‍जी.)
3ना. भतिजी brother's daughter, niece
(sem. domains: 4.1.9.1.8 - भान्‍जा, भान्‍जी.)
नाक्‍माडाप्‍मा [nak‍maɖap‍ma] क्रि. मागि ल्याउनु (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु.)
नागरा [nagʌra] ना. दमाहा kind of large drum
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
नागा [naga] सर्व. यिनीहरू they
(sem. domains: 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय.)
नाग्वाट्‌ [nagwaʈ‌] ना. सिँगान mucus of the nose, discharge from the nose, snot
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.2.4 - सिँगान.)
नाङ्‌गोलो [naŋ‌golo] ना. नाङ्‍लो winnowing tray (made from bamboo bands)
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.)
नाङ्‌मा [naŋ‌ma] क्रि. बौलाउनु mad, lunatic (sem. domains: 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)
नाट्‌टि भेन्‍ना [naʈ‌ʈi bʰen‍na] वि. 1होचो low, short, dwarf
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2छोटो short
नाट्‌टिउना [naʈ‌ʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.2.3 - होंचो, 8.2.3.1 - पातलो, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
नाट्‌टिप्‍मा [naʈ‌ʈip‍ma] क्रि.वि. 1अलिकति little
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी.)
2कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
नाट्‌टिप्‍मा चोक्‍मा [naʈ‌ʈip‍ma tsok‍ma] क्रि. प. घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to subtract, to deduct
(sem. domains: 8.1.2.1 - गणित.)
नाट्‌टिभेन्‍ना [naʈ‌ʈibʰen‍na] वि. 1छोटो short
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
2होचो low, short, dwarf
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.)
नाट्‌टिभेम्‍मा [naʈ‌ʈibʰem‍ma] क्रि. 1पुड्‍को हुनु (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.) 2छोटो हुनु
नाट्‌टियुना [naʈ‌ʈijuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
नाट्‍टेप्‍मा [naʈ‍ʈep‍ma] वि. अलिकति little
नाट्‌डेना [naʈ‌ɖena] 1वि. यस्‍तो such, of this kind
(sem. domains: 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय.)
2क्रि.वि. यस्‍तो खालको
नाट्‌डेलेङ्‌ सोन्‍मा [naʈ‌ɖeleŋ‌ son‍ma] क्रि. प. यता सर्नु (sem. domains: 7.3.2 - कनै दिशामा केही वस्‍तु चल्‍नु.)
नाडु [naɖu] क्रि. छोड (sem. domains: 7.8.1 - तोड्‌नु.)
नाडेम्मा [naɖemma] ना. लाभ्रे कीरा caterpillar (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
नाड्‌डे [naɖ‌ɖe] 1क्रि.वि. यसरी thus, in this way, so
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
2वि. यस्‍तो such, of this kind
नाड्‍डेगा [naɖ‍ɖega] क्रि.वि. यस्‍तो खालको like this
नाड्‍डेना [naɖ‍ɖena] क्रि.वि. यस्‍तो किसिमको like this