Athpahariya - Nepali - Englishपगारि [pʌgari] ना. मुख्‍य (दर्जा) turban (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
पढाँचोगु [pʌɖʰãtsogu] क्रि. पढाउनु to cause to be read, to teach, to educate, to instruct, to train
पढाँलिमा [pʌɖʰãlima] क्रि. पढ्‍नु to read, to study, to recite
(sem. domains: 3.5.7.2 - लिखित वस्‍तु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
पाइकार [paikarʌ] ना. भट्‍टी पसल alcohol shop
पाइगा [paiga] प्रश्‍न.वा. के हो (sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)
पाइगा पाइगा [paiga paiga] प्रश्‍न.वा. 1के हो के हो (sem. domains: 8.3.5.2.5 - विविध.) 2अनेक many, several, diverse
पाइना [paina] 1प्रश्‍न.वा. के हो (sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.) 2ना. के what, which, (old usage) to, for
पाइला सोम्‍मा [paila som‍ma] क्रि. प. कदम सार्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
पाइले₁ [pʌⁱle] क्रि.वि. पहिला first (sem. domains: 8.4.6.2 - अतीत.)
पाइले₂ [paile] क्रि.वि. पहिला before, in the beginning
पाइलेना [pʌⁱlena] क्रि.वि. उहिलेको ancient
पाका [paka] क्रि.वि. 1समय time, period
2बेला time
पाक् [pak] प्रश्‍न.वा. के what (old usage) to, for
पाक्‍चा [pak‍tsa] सर्व. केही पनि
पाक्‍ना [pak‍na] ना. कान्‍छो youngest, person who is the youngest
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान.)
पाक्‍मा [pak‍ma] क्रि. 1पस्‍काउनु to serve (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.) 2खोतल्‍नु to dig into, to make hole in, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
3खन्‍नु to break up and move (earth etc.), to dig
पाखाले [pakʰale] ना. दही curds, yoghurt
(sem. domains: 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू, 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू.)
पाखाले याङ्‌ढाङ्‌ [pakʰale jaŋ‌ɖʰaŋ‌] ना. ठेकि round wooden vessel (for holding curds, whey, etc.)
(sem. domains: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू).)
पागारि [pagari] ना. 1विवाहको समयमा बेहुलाले कम्‍मर र काँधमा लगाउने रातो रङ्‌गको कपडा (sem. domains: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा.) 2मुख्य chief, main, head
पाग्‍मा [pag‍ma] क्रि. 1पस्‍किनु to serve 2पस्‍काउनु
पाङ्‌ [paŋ‌] ना. घर house, home, residence, building
(sem. domains: 8.1.3 - बहुवचन, 6.5.1.1 - घर, 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 8.3.6 - वस्तु, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 6.5.1 - भवन.)
पाङ्‌ ओडाङ्‌बा [paŋ‌ oɖaŋ‌ba] ना. घर मालिक head of the family
(sem. domains: 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु.)
पाङ्‌ काचोक्बा [paŋ‌katsokba] ना. डकर्मी mason, bricklayer
पाङ्‌ पुमा [paŋ‌ puma] क्रि. प. घर हेरचाह गर्नु take care (sem. domains: 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु.)
पाङ्‌ग्‍वामा [paŋ‌g‍wama] 1क्रि. खेल्‍नु to play, to act
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2ना. खेल play, game, sport
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)