Athpahariya - Nepali - English



भाकाराक्‌ चोक्‍मा [bʰakarak‌ tsok‍ma] क्रि. प. भताभुङ्‍ग पार्नु (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
भाकाराक्‌ नामा [bʰakarak‌ nama] क्रि. प. भताभुङ्‍ग छोड्‍नु (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
भागा [bʰaga] क्रि.वि. 1भाग part, protion
(sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध.)
2अंश share, part, section, division, piece, part, portion, fraction
भाङ्‌गेराजा [bʰaŋ‌geradza] ना. लाम्‍पुछ्रे चरा having a long tail bird
भातेर [bʰaterʌ] ना. भतेर big feast, banquet, festival dinner
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज.)
भान्‍डुवाट्‌ [bʰan‍ɖuwaʈ‌] ना. बर्रो (वनस्‍पति) terminalia belerica
भान्‍ड्वाट्‌ [bʰan‍ɖwaʈ‌] ना. बर्रो kind of tree, Terminalia belerica
(sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
भान्‍द्‌रा [bʰan‍dra] ना. 1गोठ cow house, cowshed, byre
(sem. domains: 6.3.1.3 - बाख्रा.)
2ग्‍वाली 3खोल्‍मा small shed made near one's house for keeping cattle, cowshed
4कटेरो shed, hovel, hut
(sem. domains: 1.6.5 - पशुको घरहरू.)
भान्‍भाने [bʰan‍bʰane] ना. हवाई जहाज aeroplane
(sem. domains: 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु.)
भान्भाने लाम्‍बो [bʰanbʰane lam‍bo] ना. हवाई यात्रा (sem. domains: 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु.)
भाम्बाङ् [bʰambaŋ] ना. काका uncle
भाम्‍भाङ्‌ [bʰam‍bʰaŋ‌] ना. काका father's younger brother, uncle
(sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी.)
भारा [bʰara] ना. 1बाहिर outside, out, outwards, away, abroad, outside
(sem. domains: 8.6.4.1 - बाहिरी भाग, 8.5.1.4.1 - बाहिर.)
2परदेश foreign country
(sem. domains: 4.6.2.1 - विदेशी.)
3बाह्य outer, external, outward, foreign
(sem. domains: 6.5.1.4 - घरको बाहिर, 8.5.1.4.1 - बाहिर.)
भारा इम्‍मा [bʰara im‍ma] क्रि. प. बाहिर सुत्‍नु (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)
भारा होट्‌मा [bʰara hoʈ‌ma] क्रि. प. बाहिर निकाल्‍नु (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
भारा होप्‍मा [bʰara hop‍ma] क्रि. प. बाहिर निकाल्‍नु (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
भारागा [bʰaraga] ना. विदेशी foreign, foreigner
(sem. domains: 4.6.2.1 - विदेशी.)
भाराटिमा [bʰaraʈima] क्रि. दिशा गर्नु to bowel (sem. domains: 4.6.2.1 - विदेशी.)
भारालेङ्‌ [bʰaraleŋ‌] क्रि.वि. बाहिर पट्‍टी outside (sem. domains: 8.6.4.1 - बाहिरी भाग, 8.5.1.4.1 - बाहिर.)
भाॽयाक्‌ [bʰaʔjak‌] ना. 1माथिबाट केही कुरा थ्रुपो हाल्‍नु 2हालिदिनु to put into
भाॽवाट्‌ [bʰaʔwaʈ‌] ना. 1धोती cloth worn round the waist by male Hindus, dhoti, loincloth
(sem. domains: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा.)
2पूजाहारीले लगाउने लँगौटी (sem. domains: 5.3.5 - बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा.) 3भाङ्‌ग्रा sack cloth
भिट्‍रा [bʰiʈ‍ra] ना. भित्र in, inside, within, into
भिट्‌रा लिमा [bʰiʈ‌ra lima] क्रि. प. भित्र हुनु to be inside (sem. domains: 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो.)
भुकुलुक्‌ [bʰukuluk‌] वि. मोटो fat, plump
(sem. domains: 4.5.6 - अवस्‍था.)
भुकुलुक्ना [bʰukulukna] ना. 1बलियो strong
2मोटे मानिस fat man

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >