Athpahariya - Nepali - Englishमाइ [mai] निपा. नि emphatic particle word used at the end of a sentence to give emphasis
माइढा [maiɖʰa] क्रि.वि. 1बेस्‍मारी excessively
2बेस्‍सरी
माइना [maina] ना. महिना month
, month
(sem. domains: 8.4.1 - समयको अवधि, 8.4.1.4 - महिना.)
माकुन्झेरेक्‌ [makundzʰerek‌] वि. कालो blackness, darkness, black, dark
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
माकुन्‍धेरेक्‌ [makun‍dʰerek‌] वि. अति कालो very black, darkness (sem. domains: 1.1.3.2 - बादल.)
माके [make] ना. मकै maize
(sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)
माके ठेन्‍मा [make ʈʰen‍ma] क्रि. प. मकै छर्नु
माके ठोङ्‌मा [make ʈʰoŋ‌ma] क्रि. प. मकै बनाउनु (sem. domains: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु.)
माके पुम्‍मा [make pum‍ma] क्रि. प. मकै गोड्‍नु (sem. domains: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु.)
माके फुङ्‌ [make pʰuŋ‌] ना. धानचमरा a maize flower
माके फुङ्‌मा [make pʰuŋ‌ma] क्रि. प. मकै थुपार्नु (sem. domains: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु.)
माकेचामा [maketsama] ना. मकैको चामलको भात (sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
माकेचालेप्‍पा [maketsalep‍pa] ना. मकैको रोटी (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
माकेबोरा [makebora] ना. मकै भटमास (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2 - खाना.)
माकोरोक्‌ [makorok‌] ना. 1जुरेली kind of crested bird
(sem. domains: 1.6 - पशु.)
2भुइँ जुरेली (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
माक्‍कोरोक्‌ [mak‍korok‌] ना. रातो-कालो जुरेली a kind of bird
माक्‍ङा [mak‍ŋa] ना. लिम्‍बुनि माछा a kind of fish (sem. domains: 1.3 - पानी.)
माक्‍ङासा [mak‍ŋasa] ना. लिम्‍बुनि माछा a kind of fish (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
माक्‍चा [mak‍tsa] ना. उसिनेको गहत
माक्‌चिक्‌ [mak‌tsik‌] ना. कोठी mole
(sem. domains: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
माक्‌चिलिक्‌ [mak‌tsilik‌] ना. सानो कमिला a small ant (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
माक्‍टाम्‌ [mak‍ʈam‌] ना. भोर्लो (रुख) a kind of tree
माक्ठुक्‌ [makʈʰuk‌] ना. काने च्याउ a kind of mushroom (sem. domains: 1.5.4 - झ्‍याउ, ढुसी, लेउ.)
माक्‍ठुप्‌ [mak‍ʈʰup‌] ना. काने च्याउ a kind of mushroom (sem. domains: 1.5.4 - झ्‍याउ, ढुसी, लेउ.)
माक्‍ना [mak‍na] ना. कालो blackness, darkness black, dark
(sem. domains: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु, 1.1.3.2 - बादल, 8.3.1.1 - बिन्‍दु, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग, 1.1.1 - सूर्य, 8.3.3.3.2 - कालो.)