Athpahariya - Nepali - Englishराकासा [rakasa] ना. राक्षस giant, monster, demon, ogre, cannibal, cruel,
राकेडोको [rakeɖoko] क्रि.वि. ठूलो डोको a big wicker basket
राक्‍कासा [rak‍kasa] ना. राक्षस giant, monster, demon, ogre, cannibal, cruel, wicked, evil
(sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
राक्‍पा [rak‍pa] ना. 1खन्‍चुवा of the nature of eating too much, glutton, voracious, greedy in eating
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2खन्‍चुवा व्यक्‍ति (sem. domains: 4.3.6.1 - संयमको कमी.)
राक्‍मा [rak‍ma] क्रि. 1थकाइ लाग्‍नु to become tired 2घिच्‍नु to eat greedily, to gobble
3थाक्‍नु to become tired, to be exhausted or fatigued
रागे [rage] ना. रातो दाल red pulse, split peas (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
रागेबा मुङ [rageba muŋʌ] ना. एक प्रकारको पहेंलो च्याउ a kind of yellow mushroom
राङ् [raŋ‌g] ना. रुपियाँ rupee (sem. domains: 6.8 - अर्थ-प्रबन्‍ध.)
राङ्‌ भेण्‍डा [raŋ‌ bʰeɳ‍ɖa] ना. गोलभेँडा tomato
(sem. domains: 6.2.1.3 - सब्‍जी उमार्नु.)
राङ्‌गा [raŋ‌ga] ना. रङ्‌ color (sem. domains: 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु.)
राङ्‌गा मेप्‍मा [raŋ‌ga mep‍ma] क्रि. प. रङ् लाउनु (sem. domains: 6.6.5 - कला.)
राङ्‌गाङ्‌बा [raŋ‌gaŋ‌ba] ना. ढिकी च्याऊँ कीरा a kind of insect
राङ्‌गाछेट्‌ [raŋ‌gatsʰeʈ‌] ना. खजुरो centipede
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
राङ्‌गासेट्‌ [raŋ‌gaseʈ‌] ना. खजुरो centipede
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
राङ्‌छि [raŋ‌tsʰi] ना. 1हारि garland, necklace
(sem. domains: 1.2.2.5 - गरगहना.)
2चाँदीको पैसाको हारी माला
राट्‌नेन्‌ [raʈ‌nen‌] क्रि. प. न करा (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
राट्‌मा [raʈ‌ma] क्रि. 1कराउनु to cry out, to shout, to bawl
(sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2हप्‍काउनु to rebuke, to reprove, to reprimand, to threaten
(sem. domains: 3.5.1.1.1 - कराउनु.)
राडापिर्‌था [raɖapɾitʰa] ना. धर्ती माता land, earth
रान्‍डुन्‌ [ran‍ɖun‌] क्रि. प. नमाझ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
रापुमा [rapuma] ना. पहाडको गोमन hillside cobra (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
राप्‍मा [rap‍ma] क्रि. 1सुसाउनु to make a sound while flowing the river, or blowing the wind, to sigh
(sem. domains: 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल.)
2कराउनु to cry out, to shout, to bawl
(sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
राप्‍माडिमा [rap‍maɖima] क्रि. 1कराइ पठाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 2हप्‍काइ पठाउनु
राप्‍माडेमा [rap‍maɖema] क्रि. कराइ दिनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
राम्‌ राम्‌ [ram‌ ram‌] 1ना. ढोग (सम्धी, सम्धिनीलाई) greeting; bow down 2नमस्‍कार (सम्धी, सम्धिनीलाई) Neplali Namaste
राम्‍ना [ram‍na] ना. 1खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
2चाम्रो tough, dry and hard, stiff
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)