Athpahariya - Nepali - Englishवा [wa] ना. 1कुखुरा hen
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु, 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)
2पोथी कुखुरा (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 3मह honey
वा वा [wa wa] ना. चन्‍द्रमा (बाल शब्‍द) moon (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
वाइगा [waiga] ना. छैन not to be
(sem. domains: 7.4.6 - नहुनु.)
वाइगेलेक्‌ [waigelek‌] ना. सानो चमेरो small bat (sem. domains: 1.6.1.1 - स्‍तनधारी.)
वाइना [waina] ना. 1छैन not to be
(sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 7.4.6 - नहुनु, 1.1.2 - हावा, 8.1.8.1 - खाली.)
2नहुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.) 3छैन not to be
(sem. domains: 8.1.8.1 - खाली.)
वाएक्‍मा [waek‍ma] क्रि. भिजाउनु to sock, to make wet, to moisten, to drench
(sem. domains: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु.)
वाओम्‍ला [waom‍la] ना. कुरिलो asparagus
(sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
वाकाङ्‌ [wakaŋ‌] ना. एक किसिमको कुरो झार विशेष
वाक्‍मा [wak‍ma] क्रि. 1उघाउनु to lift up, to draw up
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
2खेदाउनु 3धपाउनु to drive out, to drive away, to chase
वाक्‍माना [wak‍mana] ना. उघाउने सधान (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.)
वाखोरा [wakʰora] ना. कुखुराको खोर hens' cage
वाङ्‌मा [waŋ‌ma] क्रि. अटाउनु to be contained, to hold, to fit into, to be pounded
(sem. domains: 4.3.4.7 - जबरजस्‍तिसाथ प्रवेश गर्नु.)
वाछेक् [watsʰek] वि. 1तरल liquid, watery
2चनाखो smart, alert, wakeful
3पातलो watery
वाछेक्‌ छेक्‌ [watsʰek‌ tsʰek‌] क्रि.वि. तरल पदार्थ liquid, watery (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
वाछेम्‍मा [watsʰem‍ma] क्रि. खकाल्‍नु to wash or cleanse (utensils), to gargle
(sem. domains: 5.6.3 - थालहरू धुनु.)
वाछोट्‌ [watsʰoʈ‌] ना. एक प्रकारको चिप्‍लो घाँस slipery grass
वाजाक्‍मा [wadzak‍ma] क्रि. 1पौडिनु swim (sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.) 2पौडी खेल्‍नु to swim (sem. domains: 1.3.4 - पानीमा हुनु, 7.2.4.2.2 - पौडिनु.)
वाजाक्‍माना [wadzak‍mana] ना. 1पानी उघाउने 2पानी फाल्‍ने
वाजासि [wadzasi] क्रि. 1डुल्‍नु to walk, to stroll, to wander
(sem. domains: 4.6.7.2 - सहर.)
2घुम्‍नु to roam, to wander, to turn round, to travel
3बरालिनु to go astray, to wander
(sem. domains: 6.1.2.4.2 - अल्‍छी.)
वाजिक्‍टाङ्‌ [wadzik‍ʈaŋ‌] ना. कानेगुजी ear wax
(sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
वाजिङ्‌टाङ्‌ [wadziŋ‌ʈaŋ‌] ना. कानेगुजी ear wax
वाजिलेट्‌ [wadzileʈ‌] ना. कुखुराको चल्‍ला chicken (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 1.6 - पशु, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 6.3.6.1 - कुखुरा.)
वाजिलेट्‌मुङ्‌ [wadzileʈ‌muŋ‌] ना. झारी च्याउ a kind of mushroom (sem. domains: 1.5.4 - झ्‍याउ, ढुसी, लेउ.)
वाजिलेट्‌होडिबा [wadzileʈ‌hoɖiba] ना. सानो पिलो घाउ
वाजेरेमा [wadzerema] ना. मङसिरे चाडमा पितृ पूजा गर्दा चाहिने फुल