Athpahariya - Nepali - Englishसा [sa] ना. मासु flesh, meat
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 2.1.7 - मासु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.6.1.2 - विहे.)
साः [saː] ना. मासु flesh, meat
साइना [saina] प्रश्‍न.वा. 1को हो (चिन्‍ने विशेष) (sem. domains: 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको, 4.1.3 - कसैलाई चिन्‍नु.) 2को (चिन्‍ने विशेष)
साइबा [saiba] ना. 1साथी associate, friend, companion, attendant
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 2.6.4.8 - दौंतरी समूह.)
2पुरुष साथी male friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.)
साइबो [saibo] ना. बडहर kind of bread-fruit tree, Artocarpus lakucha
(sem. domains: 1.5.1 - रूख, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
साइमा [saima] ना. 1साथी associate, friend, companion, attendant
2मितिनी wife of a friend (with whom one has formed friendship by a particular ceremony), female friend (of another woman only)
साइलिसागा [sailisaga] ना. सिमसाग
साकाचा [sakatsa] ना. 1अपशब्‍द (मासु खाने) 2साहु
साकि [saki] ना. 1धागो thread
(sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम, 6.6.1.1 - लुगा.)
2कपास cotton
साकि उलुवाट्‌ [saki uluwaʈ‌] ना. 1नेवार people of Newar tribe living mostly in town areas of Nepal
2कपास बियाँ cotton seed
साकि नुम्‍मा [saki num‍ma] क्रि. प. धागो काट्‍नु to spin thread (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
साकि सेम्‍मा [saki sem‍ma] क्रि. प. धागो छुट्याउनु (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)
साक्‌ [sak‌] प्रश्‍न.वा. 1को who, case-ending of
(sem. domains: 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको, 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2को who, case-ending of
(sem. domains: 3.3.1.3 - चिठ्ठा हाल्‍नु.)
साक्‍चा [sak‍tsa] ना. कोही any, someone, somebody
(sem. domains: 2 - व्‍यक्ति.)
साक्‌टिङ्‌राक्‌ [sak‌ʈiŋ‌rak‌] ना. सिउडी cactus
साक्‍टुन्‌ [sak‍ʈun‌] ना. न गोड (धान बाली अन्य) (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
साक्‍पा [sak‍pa] ना. बाँस bamboo
(sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री, 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि, 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु.)
साक्‍पाराॽवा [sak‍paraʔwa] ना. बाँस पाते झार
साक्‍मा [sak‍ma] क्रि. गोड्‍नु to take out weeds from the ground, to weed and dig round plants
(sem. domains: 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन, 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
सागा [saga] ना. साग greens, vegetable (s)
(sem. domains: 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना.)
सागापाटा [sagapaʈa] ना. 1सागपात vegetables
(sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
2साग greens, vegetable (s)
(sem. domains: 6.2.1.3 - सब्‍जी उमार्नु.)
साङा [saŋa] प्रश्‍न.वा. कसले (sem. domains: 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष.)
साङ्‌ [saŋ‌] num आठ eight
(sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)
साङ्‌का [saŋ‌ka] ना. शंका doubt
साङ्‌का खुमा [saŋ‌ka kʰuma] क्रि. प. शंका लिनु (sem. domains: 4.7.5.2 - शङ्का गर्नु.)