Athapahariya - Nepali - Englishआगुङ्‌ [aguŋ‌] ना. मामा maternal uncle, mother's brother
आगुङ्‌चि [aguŋ‌tsi] ना. मामा माइजु maternal uncle and aunt
आगुट्‌टे [aguʈ‌ʈe] ना. गोटी खेल a kind of local game (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु, 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा.)
आगोङ्‌पाङ्‌ [agoŋ‌paŋ‌] ना. 1मामा घर maternal uncle's house 2मावली maternal uncle's family
आगोङ्‌बा [agoŋ‌ba] ना. मामा maternal uncle, mother's brother
(sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी.)
आगोङ्‌बु [agoŋ‌bu] क्रि.वि. तीन दिनअघि from three days before
आगोङ्‌मा [agoŋ‌ma] ना. 1सौतेनी आमा step mother (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा, 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.) 2माइजु maternal aunt
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
3सानी आमा 4ठूली आमा mother's elder sister
आग्‍मा [ag‍ma] क्रि. 1फोड्‍नु break (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.) 2चर्किनु crack
पाङ्‌ छिरुवाट्‌ङिना गारो आग्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥ घर पछाडिको गारो चर्किन थाल्‍यो। (sem. domains: 1.1.3.8 - खडेरी.)
3फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate, to have dissension or dispute, to be perforated
आङा ओसेन्‌ लेन्‍ना एडोक्‌ पाङ्‌ लेङ्‌डुङ्‌ना हाट्‌लेलोक्‌ हिॽवाङा आग्‍मा उटुम्‌ चोगुए॥ मैले हिजो दिनमा मात्रै घर लिपेको थिएँ अहिले देखि नै फुट्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.)
आङा [aŋa] सर्व. 1 I, me
आङा लेम्‍बा लेम्‍बा एडोक्‌ इस्‍कुलङि पढाँ लिङा खाट्‌नाना॥ म दिउँसो दिउँसो मात्रै स्कूलमा पढ्न जान्छु (sem. domains: 2 - व्‍यक्ति.)
2मैले आङा आसेन्‌ युसा ओचाफेन्‍ना सेम्‍माङ्‌ माक्‍टुङे॥ मैले हिजो राती नराम्रो सपना देखेँ।
आङाएना [aŋaena] क्रि.वि. एक्‍लै alone (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)
आङाएरो [aŋaero] क्रि.वि. एक्‍लै alone (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
आङाना [aŋana] सर्व. मेरो my, mine
(sem. domains: 9.5 - कारक, 4.1.6.5 - व्‍यक्तिगत, सार्वजनिक.)
आङ्‌गुठि [aŋ‌guʈʰi] ना. 1औँठी ring
(sem. domains: 5.4.1 - गहना, 2.6.1.2 - विहे.)
2अँगुठी finger-ring
(sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
आङ्‌गुर [aŋ‌gurʌ] ना. अङ्‌गुर grape
, grape
आङ्‌गुलि [aŋ‌guli] ना. औँला finger, toe
(sem. domains: 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला.)
आङ्‌गुलिक्‌ [aŋ‌gulik‌] ना. औँला finger, toe
(sem. domains: 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला.)
आङ्‌गुलिक्‌ येप्‍मा [aŋ‌gulik‌ jep‍ma] क्रि. प. औँला टेक्‍नु (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
आङ्‌गुलिक्ङा टोङ्‌मा [aŋ‌gulikŋa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. औँलाले ताक्‍नु ठिबाङ्‌ याप्‌मि याक्‍लेटुनाङा आङ्‌गुलिक्‍ङा टोङ्‌मा याक्‍मा नुङ्‌ना ओटोकानाङि खाम्‍माउङ्‌डोक्‌ लोमालाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक जना मानिस सँग रिस उठ्‌यो भने औँलाले ताक्‍नु भन्‍दा उसको सामु गएर नै सम्‍झाउनु पर्छ। (sem. domains: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.)
आङ्‌गोम्‌ [aŋ‌gom‌] ना. बिनायो kind of harp made of bamboo or cane, played by pressing with the mouth and stretching its cord with the tongue
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
आङ्‌गोरा [aŋ‌gora] ना. अमला myrobalan
(sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
आङ्‌ग्वा [aŋ‌gwa] ना. 1खोटो sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
2सल्‍लोको चोप sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
आङ्‌ग्वारा [aŋ‌gwara] ना. अमला myrobalan
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
आङ्‌छाप्‍मा [aŋ‌tsʰap‍ma] क्रि. हेला गर्नु to dominate पिच्‍छा मिट्‌साबाक्‌ आङ्‌छाप्‍मा लिनिगा॥ केटाकेटी भनेर हेला गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू.)
आङ्‌बो [aŋ‌bo] ना. सल्‍लो any kind conifer or pine tree
(sem. domains: 1.5.1 - रूख.)
आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)