Athapahariya - Nepali - Englishआङ्‌मा मिहिमा [aŋ‌ma mihima] क्रि. प. 1सहन नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2उखेल्‍न नसक्‍नु
आङ्‌माढामा [aŋ‌maɖʰama] क्रि. उखालेर आउनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.)
आङ्‌माना [aŋ‌mana] ना. 1सहनशील tolerant, patient
आङा खान्‍नाना आङ्‌माना चाट्‌ला मोज्‍जा लोट्‌टुङ्‌ना॥ मलाई तिम्रो सहनशील बानी राम्रो लाग्‍छ। (sem. domains: 4.3.2.2 - नम्र, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
2धीरता patience, calmness, sedateness, composure, gravity, stability, stableness
आङ्‌सु [aŋ‌su] क्रि. उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
आङ्सेलि ना. सिम्टा, सल्‍लोको बियाँ seed of pine tree
आचानाक्‌ [atsanak‌] क्रि.वि. अकस्‍मात् suddenly, unexpectedly, by chance
(sem. domains: 8.4.8.3 - अचानक.)
आँचोक्‍मा [ãtsok‍ma] क्रि. 1मुख खोल्‍नु to open mouth 2आँ गर्नु
आच्‍चुस्‌ [at‍tsus‌] क्रि.वि. झण्‍डै
आच्‌छि [at‌tsʰi] वि.बो. 1चिसो वा जाडो हुँदा बोलिने शब्‍द 2पानीले भिज्‍दा बोलिने sound produce because of cold
आच्‌छिका [at‌tsʰika] ना. हाच्‍छिउँ sound of sneezing, sneeze
आच्‌छिम्‌ [at‌tsʰim‌] ना. 1काकाको श्रीमती 2काकी father's younger brother's wife, aunt
आच्‍छु [at‍tsʰu] वि.बो. जाडो हुँदा बोलिने शब्‍द
आच्‍छुम्‍बु [at‍tsʰum‍bu] क्रि.वि. अस्‍ति the day before yesterday
(sem. domains: 8.4 - समय, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
आच्‍छो [at‍tsʰo] क्रि.वि. उहिले in ages gone by, in ancient times, ago
(sem. domains: 3.2.6 - सम्‍झनु.)
आच्‍छो आच्‍छो [at‍tsʰo at‍tsʰo] क्रि.वि. 1सुरुमा (sem. domains: 8.4.6.2 - अतीत.) 2प्राचीन ancient, old, antique
3उहिले उहिले 4एक समयमा
आच्छोना [attsʰona] क्रि.वि. उहिलेको of old time (sem. domains: 8.4.6.5.4 - पुरानो.)
आच्‍छोना रिङ्‌पान्‌ [at‍tsʰona riŋ‌pan‌] ना. 1परम्‍परागत traditional
(sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.)
2रुढीवादी traditional, conventional, conservative
आछामे [atsʰame] ना. बनमारा eupatorium (sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
आछायुक्‌ [atsʰajuk‌] ना. दुःखी हुने खान्‌ नाड्‌डेडोक्‌ टोॽवा चोक्‍मा कास्‍वा युडे भोने हान्‍डेङ्‌ याङ्‌आछायुक्‌ मामु॥ तिमी यसरी नै काम गर्न अल्‍छी गऱ्यो भने पछि दुःखी हुन्‍छौ नानी।
आछिप्‍माङ्‌ [atsʰip‍maŋ‌] क्रि.वि. 1पराघौँ साल three years later (sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 8.4.1.6 - वर्ष.) 2तीन वर्ष पछाडि three years later
आछुम्‍बु [atsʰum‍bu] क्रि.वि. अस्‍ति the day before yesterday
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
आछो [atsʰo] क्रि.वि. उहिले in ages gone by, in ancient times, ago
आँटा [ãʈa] ना. सरिफा custard apple (sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
आटुक्टेन्‌ [aʈukʈen‌] क्रि.वि. कानेकोर्सी fourth day
आटुप्टेन्‌ [aʈupʈen‌] क्रि.वि. कानेर्कोसि fourth day