आठपहरिया - नेपाली - अङ्ग्रेजीआटुप्‍डेन्‌ [aʈup‍ɖen‌] क्रि.वि. कानेर्कोसि fourth day
आटुप्‍माङ्‌ [aʈup‍maŋ‌] क्रि.वि. चौथो वर्ष (आउने) fourth year आइता माया आमेरिकालाम्‍मा आटुप्‍माङ्‌ एडोक्‌ टायुक्‌॥ आइत माया अमेरिकाबाट चौथो वर्षमा मात्र आउँछिन्‌।
आटेबा [aʈeba] ना. 1मात्‍ने खानेकुरा poisonous; venomous; viperous 2विषालु poisonous, venomous, viperous
आट्‌टुकि [aʈ‌ʈuki] ना. अत्‍तो थाप्‍ने गीत to create obstacle
आट्‌टुबुये [aʈ‌ʈubuje] ना. खुच्‍चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
आट्‌टुबुये, लोनाना रिङ्‌ आखेम्‍सुव्‍ट्‌टुन्‌ टे हाट्‌ले याङ्‌आछाडे॥ खुच्‍चिङ्‌, भनेको कुरा सुनिनस्‌ अहिले दु:ख पाइस्‌। (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
आँट्‌याँ [ãʈ‌jã] ना. आँट dare, courage, bravery, dare, encourage
आँट्‌याँ चोग्‍मा [ãʈ‌jã tsog‍ma] क्रि. प. आँट गर्नु make bold (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
आँठा [ãʈʰa] ना. खेतको गारा terrace
आँठाडिला [ãʈʰaɖila] ना. माटोको डिल (घरभित्र उठाएको)
आठ्‌ठा [aʈ‌ʈʰa] वि.बो. पोल्‍दा वा दुख्‍दा उच्‍चारण गरिने शब्‍द sound produce when fire touches
आडाङ्‌बा [aɖaŋ‌ba] ना. मालिक possessor, proprietor, owner, master, lord, God, protector
आडाबा₁ [aɖaba] ना. स्‍त्री साथी girl friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता, 2.6.5.2 - आइमाई.)
आडाबा₂ [aɖaba ] ना. 1मितिनी wife of a friend (with whom one has formed friendship by a particular ceremony), female friend (of another woman only)
(sem. domains: 2.6.4.8 - दौंतरी समूह.)
2साथी associate, friend, companion
आडाबो [aɖabo] ना. केटी साथी girl friend (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु.)
आडुबा [aɖuba] ना. हजुरबा grandfather
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
आडुमा [aɖuma] ना. 1हजुरआमा grandmother
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
2बजू father's or mother's mother, grandmother
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
आड्‌डिक्‌ [aɖ‌ɖik‌] वि. 1अति very, much, too, exceeding
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 3.3.1.7 - हठी.)
2असाध्य incurable, extreme, much
3साह्रै extreme, very, extremely
4अचाक्‍ली much, extreme, too much, extremely, excessively
आड्‌मारे [aɖ‌mare] ना. गँधे साग
आढायुसा [aɖʰajusa] क्रि.वि. मध्य रात midnight, dead of night
(sem. domains: 8.4.1.2.1 - रात.)
आत्त्याँ [attjã] ना. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
आत्‍याँ लिमा [at‍jã lima] क्रि. प. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु, 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.)
आना [ana] ना. दिदी elder sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
आँना [ãna] सर्व. मेरो my, mine
आनाउ [anau] ना. 1हलोको बिँड (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू.) 2अनौ plough--handle
आनाक्‍पो [anak‍po] ना. 1भतिजा nephew (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 9.7.1.3 - कुल नामहरू.) 2भदै nephew