Athapahariya - Nepali - Englishआनामाने [anamane] ना. साहिँलो the third eldest by birth
आनाम्‍बा [anam‍ba] ना. मेरो ससुरा my father-in-law (sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
आनाम्‍मा [anam‍ma] ना. 1मेरी सासु my husband's or wife's mother, my mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 2.6.5.2 - आइमाई.)
2मेरी सासु आमा (sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
आनि [ani] सर्व. हामी we
आनिआनि [aniani] क्रि.वि. एक आपसमा each other
आनिगा [aniga] सर्व. हाम्रो our, ours (sem. domains: 6.8.1.5 - सम्‍पत्ति, 4.1.4 - छिमेकी.)
आनिङा [aniŋa] सर्व. हामी we
आनिटुडुमा [aniʈuɖuma] ना. 1जंगलेनी one of the goddesses of the forest 2वनदेवी
आनिटुरुमा [aniʈuruma] ना. 1जंगलेनी one of the goddesses of the forest ठिबाङ्‌ याप्‌मि एकेलेङ्‌ एकेलेङ्‌ चेक्‍टेटाना पोङ्‌गोलो नाम्‌ ओठोना आनिटुरुमाङा खाट्‌एसुना रैछो॥ एक जना मानिस उल्‍टो उल्‍टो बोल्‍दै थियो किन पो भनेको त उसको दिमाग वनदेवीले लगेको रहे छ। 2वनदेवी
आनिना [anina] सर्व. हाम्रो our, ours
आनुगु [anugu] ना. मेरो फुपाजु my father's (elder or younger) sister's husband
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
आनो [ano] ना. दिदी elder sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
आन्‌चि [an‌tsi] सर्व. हामी we (two only)
आन्‍जा [an‍dza] ना. 1भाइ younger brother, person who is younger (in age) than one
2बहिनी younger sister, younger brother-in-law's wife
आन्‍जो [an‍dzo] ना. 1ज्वाइँ son-in-law
2भाइ बुहारी younger brother's wife
आन्‍झा [an‍dzʰa] ना. भाइ younger brother, person who is younger (in age) than one
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
आन्‌झिनि [an‌dzʰini] ना. मेरो फुपू my father's (elder or younger) sister
(sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
आन्‍झो [an‍dzʰo] ना. बहिनी younger sister; younger brother-in-law's wife
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 2.6.5.2 - आइमाई, 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
आन्‍डेबा [an‍ɖeba] ना. बाबुका दाजु father's elder brother, uncle
आन्‍डेमा [an‍ɖema] ना. ठूली आमा mother's elder sister, aunt
आन्‍याँ [an‍jã] सर्व. 1हामी we
ना ठेना पाङ्‌म्‍बाक्‌ आन्‍याँ आठपहरिया छोङ्‌बाचि छुम्‍माना पाङ्‌ ए॥ यो ठूलो घर चाहिँ हामी आठपहरिया जातिहरूको भेला घर हो।
2हाम्रो our; ours
ना ठेट्‌युगेट्‌ना आन्‍याँ बेङ्‌सि ए॥ यो देखिएको हाम्रो खेत हो।
आन्‍याना [an‍jana] सर्व. हाम्रो our; ours
आपुयुसेट्‌ [apujuseʈ‌] ना. रक्षा protection, defence, guard, security, tutelage; preservation, conservation; state of caution, maintenance, custody, safeguard
साम्‍माङ्‌ङा आपुयुसेट्‌॥ भगवन्‌ले रक्षा गरुन्‌।
आप्‍टाङ्‌ग्‍वा [ap‍ʈaŋ‌g‍wa] वि. 1घुमाउरो कुरा याना भुम्‍भु खालि आप्‍टाङ्‌ग्‍वा रिङ्‌ एडोक्‌ चोक्‍ना॥ त्‍यो दाजु खाली घुमाउरो कुरा मात्रै बोल्‍नु हुन्‍छ। (sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक, 3.4.2.1 - दु:खी.) 2व्यङ्‍ग्य sarcasm, satire
आप्‍पा [ap‍pa] ना. बुबा father (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा.)