Athapahariya - Nepali - Englishआप्‍पे [ap‍pe] 1क्रि.वि. भिन्‍न separate, apart, split, broken, different, diverse, dissimilar, distinct, other, fraction
ना याप्‌मिङाना ओचाट्‌ला आप्‍पे पाराना साक्लोक्चा ठोङ्‌निना॥ यो मानिसको बानी भिन्‍न/फरक प्रकारको छ, कसै सँग मिल्‍दैन। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
2क्रि.वि. बेग्‍लै separately, apart
(sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
3क्रि.वि. फरक difference, variance, different, unlike
(sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
4क्रि.वि. छुट्‍टै ना किटाब आप्‍पे युङ्‌सु॥ यो किताब छुट्‍टै राख। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु.) 5क्रि.वि. आफै आङा आप्‍पे चामा ठुक्टुङ्‌टुङ्‌॥ म आफै भात पकाउँछु। (sem. domains: 3.3.1.4 - अभिप्राय, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.) 6क्रि.वि. अलग separate, apart
(sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
7वि. अर्कै याना याप्‌मि उप्‍पा उमा नुङ्‌ना आप्‍पे निङ्‌ना॥ त्‍यो मानिस उसको बुबा आमा भन्‍दा अर्कै देखिन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.2.3 - भिन्‍दै.)
आप्‍पे आनिगा [ap‍pe aniga] सर्व. आफ्‍नै own आप्‍पे आनिगा याप्‌मिचिडोक्‌ मिसेन्‌ निनिम्‌चिम्गा॥ आफ्‍नै मानिसहरूलाई चिन्‍न सकिदैन। (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक, 4.1.6.5 - व्‍यक्तिगत, सार्वजनिक.)
आप्‍पे आप्‍पे [ap‍pe ap‍pe] क्रि.वि. 1भिन्‍न भिन्‍न different (sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.) 2फरक फरक (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 8.2.4 - फराकिलो.) 3आफैं आफैं
आप्‍पे टाक्‍मा [ap‍pe ʈak‍ma] क्रि. प. 1छुट्‍टै लिनु (sem. domains: 7.5.2.4 - हटाउनु.) 2छुट्‍टै थाप्‍नु उपुन्‌ङिना चुवा लोक्‌ धाराङिना चुवाङि उपुन्‌ङिना चुवा सेङ्‌सेङ्‌ लिनाउङ्‌ उपुन्‌ङिना चुवा आप्‍पे टाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ कुवाको पानी र धाराको पानीमा कुवाको पानी सफा हुनाले कुवाको पानी छुट्‍टै थाप्‍नु पर्छ।
आप्‍पे निङ्‌मा [ap‍pe niŋ‌ma] क्रि. प. 1अन्‍तर देख्‍नु (sem. domains: 2.3.1 - देख्‍नु, 2.3.1.1 - हेर्नु.) 2फरक देखिनु
आप्‍पे लिमा [ap‍pe lima] क्रि. प. अलग हुनु ओचाफेन्‍ना ओचाट्‌लालोक्ना याप्‌मिलाम्‍मा आप्‍पे लिमा कोन्‌युक्‌॥ खराब आचारण भएको मानिसबाट अलग हुनु पर्छ। (sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
आप्‍पे सिमा [ap‍pe sima] क्रि. प. आत्‍म हत्या गर्नु to kill ourself, suicide (sem. domains: 4.3.4.4.1 - स्‍वार्थी, 2.6.6.1 - मार्नु.)
आप्‍पेगा [ap‍pega] वि. 1फरक difference, different, unlike
(sem. domains: 8.2.6 - दुरी, 4.4.2.5 - छुट्टै, एकल.)
2बेग्‍लै separately, apart
आप्‍पेगा निङ्‌ग्‍वा [ap‍pega niŋ‌g‍wa] वि. आन्‍तरिक मन (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग.)
आप्पेना [appena] वि. छुट्‍टै different ओठेगा याप्‌मिचिगा आप्‍पेगा निङ्‌ग्‍वा बुझा चोक्डेड्‌डिना॥ ठूला मानिसहरूको आन्‍तरिक मन/विचार बुझ्‍न सकिदैन। (sem. domains: 8.3.5.2.3 - भिन्‍दै.)
आप्‍पेना [ap‍pena] वि. 1फरक difference, different, unlike
(sem. domains: 8.2.6 - दुरी.)
2अन्‍तर difference, distinction
आप्‍पेना पारा [ap‍pena para] वि. 1आफ्‍नै प्रकारको (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.) 2अनौठो strange, surprising, astonishing
(sem. domains: 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति.)
आप्‍फा [ap‍pʰa] ना. 1दराज rack, cupboard
(sem. domains: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू).)
2टाँसी
आप्‍मा [ap‍ma] क्रि. 1हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
फिट्‌काउलिङा कुप्‌येट्‌ना वा आप्‍मा लिनिना॥ गुलेलीले ओथारोमा भएको कुरालाई हान्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 3.2.2.6 - महशुस गर्नु.)
2आउनु to come
खान्‌ पाङ्‌डाड्‌बा चोक्‍ङा आप्‍मा कोन्‌यक्‌॥ तपाई पितृ पूजा गर्न आउनु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3ल्याउनु to bring, to fetch
भिरगाउङिना साम्‍बोक्‌ बिबारेङे छोङ्‌सिङा आप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भिरगाउँको कोदो बिहिबार हाटमा बेच्‍न ल्‍याउनु पर्छ। (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
आप्‍मालिक्‌ [ap‍malik‌] ना. कपास फट्‌काउने साधन
आप्‌लिबा [ap‌liba] ना. बन्‍दुक gun, rifle
, gun, pistol, musket, rifle
(sem. domains: 9.5.1.2 - साधन.)
आबा [aba] क्रि. 1आउनु to come
खान्‌ नेहि आबा॥ तिमी यता आउनु।
2आउ खान्‌ नेहि आबा॥ तिमी यता आऊ। (sem. domains: 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 4.2.1.4.1 - स्‍वागत, ग्रहण, 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
आबाहाक्‌ [abahak‌] क्रि. आउनु to come
आबुइ [abui] वि.बो. 1तर्सिँदा बोलिने शब्‍द आबुइ! आङा आहिप्‍माङ्‌ याङ्‌डे॥ आम्‍मै! म त हिरिक्‍क भएँ 2हतास despair, loss of all hope, discouraged
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
3आम्‍मै word used to express sudden fear, surprise or grief
आबेला [abela] क्रि.वि. अबेर, ढिला late, too late, delay, lateness
(sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.)
आब्‍बुइ [ab‍bui] वि.बो. लड्‍न लाग्‍दा वा डर लाग्दा बोलिने शब्‍द sound produced while falling or afraid आब्‍बुइ! आङा आच्‍चुस्‍नाँ कोसाङ्‌वाट्‌टाङ्‌॥ धत्‌! म त धन्‍न लडिन
आभोर [abʰorʌ] ना. खाँचो need, necessity, want
(sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
आमा [ama] ना. आमा mother
(sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा.)
आम्‌ [am‌] ना. पानी (बाल शब्‍द‍) water (child language)
आम्टेउना [amʈeuna] वि. कत्रो how big or much?, big, huge
(sem. domains: 8.2.8 - नाप्‍नु.)