आठपहरिया - नेपाली - अङ्ग्रेजीयो अक्षरबाट शुरु हुने कुनै शब्द छैन।