Athapahariya - Nepali - Englishखोमुन्‌ [kʰomun‌] क्रि. भेला नर्पानु (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खोम्‌ [kʰom‌] ना. 1खाडल pit, ditch, hollow, trench
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 8.3.2.2 - खस्रो.)
2खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
खोम्‌ चोक्‍मा [kʰom‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
2खाल्‍डो बनाउनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
खोम्‌ पाक्‍मा [kʰom‌ pak‍ma] क्रि. प. 1खोपिल्‍टो बनाउनु (sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).) 2गहिरो बनाउनु
खोम्‌ लिमा [kʰom‌ lima] क्रि. प. खाल्‍डो हुनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
खोम्मा [kʰomma] क्रि. 1भेला पार्नु to gather, to collect 2जम्‍मा पार्नु to gather, to collect
खोयोप्‌ [kʰojop‌] ना. डाडु ladle, big spoon
खोरा [kʰora] ना. खोर trap, cage, cell
(sem. domains: 6.3 - पशु पालन.)
खोरामा [kʰorama] ना. जुनेलो kind of large millet, panicum crus galli
(sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
खोरे [kʰore] ना. 1कचौरा cup
(sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)
2बटुको cup, bowl
(sem. domains: 8.2.8 - नाप्‍नु.)
खोरेट्‌ [kʰoreʈ‌] ना. खोरेँत (sem. domains: 6.3.8.1 - पशु रोगहरू.)
खोरोक्‌ [kʰorok‌] ना. खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
खोलेक्‌ [kʰolek‌] 1वि. केही नभएको (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 2क्रि.वि. खुइलिएको
खोलेक्‍ना [kʰolek‍na] वि. 1केही नभएको ठाउँ (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.) 2चिन्‍डे kind of Araliad, the roots of which are eaten, shaped like the dried ground
3मरुभूमि desert, dry sandy plain, barren soil
4मुडुले (sem. domains: 5.4.3.4 - केशको शैली.)
खोलेक्‌वालेक्‌ [kʰolek‌walek‌] चञ्‍चल brisk, restless, agile, full of life and spirit
(sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)
खोलो [kʰolo] निपा. खै
खोवालुलेन्‌ [kʰowalulen‌] वि. पार्थिव शरीर चट्‍टानमा परिवर्तन हुने
खोसेला [kʰosela] ना. खोस्‍टा (मकैको) the outer leaf or husk of the grain, a maize dry leaf (sem. domains: 5.2.5 - अम्‍मल, मादक.)
खोॽयाप्‌ [kʰoʔjʌp‌] ना. डाडु ladle, big spoon
(sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
ख्याल [kʰjalʌ] वि. ध्यान attention, notice, consideration, thought, contemplation, meditation, reflection
ख्‍याल चोक्‍मा [kʰ‍jalʌ tsok‍ma] क्रि. प. ध्यान दिनु (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
ख्‍वाँ बेला [kʰ‍wã bela] प्रश्‍न.वा. कहिले at what time, when
(sem. domains: 8.4.6.6.6 - कहिल्‍यै.)
ख्‍वाङ्‌ [kʰ‍waŋ‌] ना. फिरफिरे
ख्‍वाप्‍पा [kʰ‍wap‍pa] वि. 1सबै the whole of, everyone of, all, the whole, everything
(sem. domains: 8.4.6.6.4 - हर समय.)
2जम्‍मा sum, addition, total, whole
(sem. domains: 8.1.2.2 - जोड.)
3कुल total, whole, entire
, bank of a river or pond, beach, shore
ख्‍वाप्‍पा पिमा [kʰ‍wap‍pa pima] क्रि. प. 1सुम्‍पनु to hand over, to entrust, to confide to, to charge with, to give in charge, to submit, to surrender, to succumb
(sem. domains: 7.4.1 - दिनु.)
2सबै दिनु