Athapahariya - Nepali - Englishखाराङ्‌ फु [kʰaraŋ‌ pʰu] ना. माटोको ठूलो भाँडो clay pot (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)
खार्‌चा [kʰar‌tsa] ना. खर्च expense, expenditure, outgoings, debit side (of an account)
खार्‌चा चोक्‍मा [kʰar‌tsa tsok‍ma] क्रि. प. खर्च गर्नु to spend (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
खार्‌याक् [kʰar‌jak] क्रि. जाऊँ
खाला [kʰala] ना. 1गाउँ खाने कथा riddles (sem. domains: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा.) 2अन्‍न बटुल्‍ने खलो (sem. domains: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु.)
खालाक्‌ [kʰalak‌] ना. 1गोत्र sub-division of caste group, clan, race, offspring
(sem. domains: 4.1.9.8 - परिवार, कुल, वंश, 4.1.9 - नातेदार.)
2वंशज 3सन्‍तान offspring, descendants, progeny, family, clan
खालाङ्‌गा [kʰalaŋ‌ga] ना. 1बजार market, mart, bazaar
(sem. domains: 6.8.4.8 - भण्‍डार, बजार, 6.8.4.2 - बेच्‍नु, 4.6.7.2 - सहर.)
2शहर city, town
, city, city, fish
खालि [kʰali] ना. फुर्सद leisure (sem. domains: 4.2.9.1 - खाली समय.)
खाल्टा [kʰalʈa] ना. खाल्‍टो ditch
खाल्‌सालि [kʰal‌sali] ना. ढोल नाच (खाल्‍साको नाच) drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
खाॽवाटाराङ्‌ [kʰaʔwaʈaraŋ‌] ना. काँप्राको बोट a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
खाॽवाटोरोङ्‌ [kʰaʔwaʈoroŋ‌] ना. काँप्राको रुख a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
खिक्‍टुन्‌ [kʰik‍ʈun‌] क्रि. न कोर (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खिक्‍ना [kʰik‍na] वि. तीतो bitter, acrid
(sem. domains: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
खिङ्‌ [kʰiŋ‌] ना. पित्‍त gall, bile
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
खिजेक्‍पा चाट्‌मा [kʰidzek‍pa tsaʈ‌ma] क्रि. प. 1रिस उठाउनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.) 2जिस्‍क्याउनु to taunt, to tease, to cause to play pranks
3गिज्याउनु, खिसी गर्नु to mock
खिट्‌लिङ्‌ [kʰiʈ‌liŋ‌] ना. खर thatch, hay
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
खिट्‌लिङ्‌ङाना पाङ्‌ [kʰiʈ‌liŋ‌ŋana paŋ‌] ना. फुसको घर thatch house (sem. domains: 6.5.1.1 - घर.)
खिन्‌जिरिक्‌ [kʰin‌dzirik‌] वि. जिङ्‍ग्रिङ्‍ग (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
खिन्‌जिरिक्‍मा [kʰin‌dzirik‍ma] क्रि. जिङ्‌ग्रिनु (sem. domains: 5.4.3.4 - केशको शैली.)
खिबेबा [kʰibeba] ना. कुहिरो fog, mist, haze
(sem. domains: 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
खिमेमा [kʰimema] ना. 1हुस्‍सु mist, haze
, stupid, foolish
(sem. domains: 1.1.3.2 - बादल, 1.1 - आकाश.)
2बादल cloud, fog
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3कुहिरो fog, mist, haze
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
खिमेयाङ्‌मा [kʰimejaŋ‌ma] ना. 1कोलाहल hue and cry, uproar
(sem. domains: 3.5.1.4.5 - एक स्‍वरमा बोल्‍नु.)
2असङ्‌ख्‍य multitude 3भीड crowd; rabble 4गन्‍जागोल disorder, disorganization, disarrangement, chaos, jumble
खिमेयाङ्‌मे [kʰimejaŋ‌me] ना. 1अस्‍तव्यस्‍त (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.) 2भीडभाड crowd, gathering, rabble