Athapahariya - Nepali - English



खिम्बाडाङ्‌ [kʰimbaɖaŋ‌] वि. 1रिमरिम early dawn, early daybreak
2मधुरो dim (of light)
खिम्‍मा [kʰim‍ma] क्रि. खाँदिनु to be pressed (sem. domains: 3.4 - भावना.)
खिम्‍वाराङ्‌ [kʰim‍waraŋ‌] वि. अँध्यारो darkness, dark, lack of light
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
खिरि [kʰiri] ना. औले खिर्रो a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
खिरिक्‍ना [kʰirik‍na] वि. 1सिकुटे slim, thin-bodied, lean and thin, sickly, thin man
(sem. domains: 4.5.6 - अवस्‍था.)
2चलाख clever, sly, artful, active, able, ingenious
खिरिचामा [kʰiritsama] ना. खीर rice boiled or cooked in milk, rice pudding
खिसिलामा [kʰisilama] क्रि. खिसी गर्नु to mock (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
खिॽवा [kʰiʔwa] ना. 1चोप gum, resin
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
2खोटो sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees, resin
खुइ [kʰui] ना. 1सुस्‍केरा long deep breath, expressing sadness, tiredness, etc., sigh
2तर्ने (आँखा विशेषले)
खुट्‌काखुट् [kʰuʈ‌kakʰuʈ] वि. ल्याउने पुऱ्याउने
खुट्‌काखुट्‌ चामा [kʰuʈ‌kakʰuʈ‌ tsama ] क्रि. प. आदान प्रदान गर्नु to exchange, to replace, to substitute (sem. domains: 4 - सामाजिक व्‍यवहार.)
खुट्‌मा [kʰuʈ‌ma] क्रि. पुऱ्याउनु (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु.)
खुट्‌माबिमा [kʰuʈ‌mabima] क्रि. लगिदिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
खुनिङ्‌ना [kʰuniŋ‌na] क्रि. 1बोक दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2न बोक्‍नु
खुप्‍मा [kʰup‍ma] क्रि. 1लगी दिनु (sem. domains: 3.2.7 - आशा गर्नु.) 2पुऱ्याउनु
खुबारिक् [kʰubarik] क्रि. 1बेर्नु to wind round, to twist round, to wrap up, to roll up
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine
खुबारिक्‌ रिग्‍मा [kʰubarik‌ rig‍ma] क्रि. प. 1बेस्‍मारी बेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2बेस्‍मारी बटार्नु
खुबिरिक् [kʰubirik] वि. कसिलो tight, hard, tough, fastening, troubling, blemishing
खुमा [kʰuma] क्रि. 1बगाउनु to cause to flow, to wash or carry away
(sem. domains: 1.3.1.3 - नदी, 1.3.2.1 - बग्‍नु, 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो.)
2बोक्‍नु to carry
(sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 7.3.1 - बोक्‍नु.)
खुमाप्‍मा [kʰumap‍ma] क्रि. 1बगाएर लैजानु (sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.) 2बोकेर लैजानु
खुमाबिमा [kʰumabima] क्रि. बोकी दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
खुमेट्‌मा [kʰumeʈ‌ma] क्रि. 1बोकाउनु to cause to carry, to make pregnant (usually by illicit connection)
(sem. domains: 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी.)
2बोक्‍न लगाउनु
खुमेप्मा [kʰumepma] क्रि. बोकाउन लाउनु to cause to carry
खुम्‍मा [kʰum‍ma] क्रि. ओढ्‍नु to wrap, to cover
(sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु.)
खुयु [kʰuju] क्रि. बोक carry (sem. domains: 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु.)