Athapahariya - Nepali - Englishखेमा [kʰema] क्रि. 1बाझ्‍नु to quarrel, to wrangle, to squabble, to fall out, to fight
(sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2झगडा गर्नु to quarrel, to fight (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.5.1.6.2 - झगडा.)
खेमा कोम्‍मा [kʰema kom‍ma] क्रि. प. बाझ्‍न खोज्‍नु (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
खेमाटोमा लाप्‍मा [kʰemaʈoma lap‍ma] क्रि. प. 1सम्झाउनु to cause to remember, to remind, to cause to understand, to convince, to advise, to console
(sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव.)
2थाम्‍थमाउनु
खेमेप्‍मा [kʰemep‍ma] क्रि. 1बज्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.) 2बझाउनु to cause to quarrel, to entangle, to bewilder
खेम्‌निङ्‌ना [kʰem‌niŋ‌na] क्रि. 1सुन्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2न सुन्‍नु
खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
खेम्माना [kʰemmana] वि. 1सुन्‍ने doing the act of hearing or listening (to), zero, cipher, naught
2चिर्ने
खेम्मायाक्‍मा [kʰemmajak‍ma] क्रि. 1सुनिरहनु (sem. domains: 3.2.6.3 - कण्‍ठस्‍त.) 2चिरिरहनु
खेम्‍मेप्‍मा [kʰem‍mep‍ma] क्रि. 1सुनाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 3.5 - सञ्चार गर्नु.) 2चिर्न लगाउनु 3सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5.4 - कथा, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
खेम्‍सानुम्‌ [kʰem‍sanum‌] क्रि. सुन्‍नुहोस् (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
खेम्सुङ्लोक् [kʰemsuŋlok] वि. सुनिञ्‍जेल
खेम्सुटे [kʰemsuʈe] क्रि. सुन त
खेम्‍सुन्‌ [kʰem‍sun‌] क्रि. न सुन् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खेम्सुन्‍ना [kʰemsun‍na] क्रि. सुन्‍दैन (sem. domains: 2.5.4.3 - बहिरो.)
खेम्‍सुबु [kʰem‍subu] क्रि. सुन त (sem. domains: 2.3.2.1 - सुन्‍नु.)
खेम्सुलो [kʰemsulo] क्रि. सुन न (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
खेयुयाक्‍ना [kʰejujak‍na] ना. बाजी राख्‍ने (sem. domains: 3.5.1.6.2 - झगडा.)
खेरुवा [kʰeruwa] ना. लुइँचे wild hen, a kind of the fowl of the jungle (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
खेरेङ्‌ [kʰereŋ‌] वि. सुक्‍खा dry, dried up, withered, lacking oily substance, lacking irrigation, lack of moisture, drought
(sem. domains: 1.1.3.8 - खडेरी.)
खेरेङ्‌ना [kʰereŋ‌na] वि. 1सुक्‍खा dry, dried up, withered, lacking oily substance, lacking irrigation, lack of moisture, drought
2फुक्‍को
खेरोक्‌ [kʰerok‌] क्रि.वि. 1त्यति कै (sem. domains: 3.5.1.3.4 - झूटा देखाउनु.) 2काम नलाग्‍ने (sem. domains: 6.1.2.2.6 - काम नलाग्‍ने वस्‍तु, फयाँकिएको वस्‍तु.) 3त्यसै in that way, without any reason, aimlessly, free (of cost), vain, disorderly
खेरोक्‌ लेप्‍मा [kʰerok‌ lep‍ma] क्रि. प. त्यसै उडाउनु worthless spend; useless; excess
खेरोक्डोक् [kʰerokɖok] क्रि.वि. 1त्यसै in that way, without any reason, aimlessly, free (of cost), vain, disorderly
2केही विना
खेरोक्‍डोक्‌ वामाजामा [kʰerok‍ɖok‌ wamadzama] क्रि. प. 1बरालिनु to go astray, to wander about without any occupation, to be misled
(sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)
2त्यसै बरालिनु
खेरोक्‍ना [kʰerok‍na] क्रि.वि. 1सित्‍तैँको (sem. domains: 6.8.4.3.3 - सित्तैको, मोलविनाको.) 2सित्‍तैँमा (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 3त्यति कै