Athapahariya - Nepali - Englishखेरोलोक् [kʰerolok] क्रि.वि. 1केही विना without 2त्यति कै
खेरोलोक्‌ वामाजामा [kʰerolok‌ wamadzama] क्रि. प. बरालिनु to go astray, to wander about without any occupation, to be misled, to be seduced, (of female cat, etc.) to wander in search of a male cat
(sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)
खेर्‌ङ्‌ना माइना [kʰer‌ŋ‌na maina] क्रि.वि. सुक्‍खा महिना dry month (sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम.)
खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
खोइ [kʰoi] ना. भैलो (मङसिरे चाडको अन्‍त्‍य भए पछि गरिने कार्य)
खोइ चामा [kʰoi tsama] क्रि. भैलो खानु
खोक्‍टाना [kʰok‍ʈana] ना. कक्रिएको बासी भात (sem. domains: 5.2.3.5 - निषेधित खाना.)
खोक्‍पो [kʰok‍po] ना. खनिउँ kind of fig-tree, Ficus cunia
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
खोक्मा [kʰokma] क्रि. काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 7.8.3 - काट्‌नु.)
खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
खोक्‍माप्‍मा [kʰok‍map‍ma] क्रि. 1काटेर जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 2नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
खोखोप्पा [kʰokʰoppa] ना. मुन्‍टो (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
खोगा [kʰoga] सर्व. 1को हरू (sem. domains: 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय.) 2को who, case-ending of
खोग्‍मा [kʰog‍ma] क्रि. 1पार गर्नु (sem. domains: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु.) 2काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
खोङ्‌ [kʰoŋ‌] वि. ठट्‍टा joke, fun, jest, witticism
(sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
खोङ्‌गोङ्‌ [kʰoŋ‌goŋ‌] वि. ओरालै ओरालो (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
खोङ्‌डाङ्‌ [kʰoŋ‌ɖaŋ‌] ना. 1सुँगुरको चरो खाने काठको डुँड wooden manger (sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.) 2चारो दिनु डुँड manger (sem. domains: 6.3.1.4 - सुँगुर.)
खोङ्‌मा [kʰoŋ‌ma] क्रि. 1जिस्‍किनु to joke, jist, fun, ridicule 2ठट्‍टा गर्नु to joke, jist, fun, ridicule साइबाचिलोक्‌ खोङ्‌मा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लियुक्‌॥ साथीहरू सँग ठट्‍टा गर्नु वा जिस्‍किनु अति रमाइलो हुन्‍छ। (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3ठट्‍टा गर्दै लाप्‍पा खेल्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
खोङ्‌मेप्‍मा [kʰoŋ‌mep‍ma] क्रि. ठट्‍टा गर्न लगाउनु to make to joke (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
खोजालि [kʰodzali] ना. पाखे (of crops) growing in steep filed, wild, rude, savage, uncivilised
(sem. domains: 4.3.7.1 - अशिष्‍ट, असभ्‍य.)
खोजेट्‌ [kʰodzeʈ‌] ना. 1चिप्‍ले कीरा snail (sem. domains: 1.6 - पशु.) 2सङ्‌खेकिरो
खोट्‌टेउना [kʰoʈ‌ʈeuna] प्रश्‍न.वा. कत्रो (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
खोट्‌टेप्‍मा [kʰoʈ‌ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
खोट्‌डेना [kʰoʈ‌ɖena] प्रश्‍न.वा. कस्‍तो of what kind, like what
(sem. domains: 7.5.1.3 - विशेष.)
खोट्‌निङ्‌ना [kʰoʈ‌niŋ‌na] क्रि. छुँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)