Athapahariya - Nepali - Englishखोट्‌मा [kʰoʈ‌ma] क्रि. 1चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु, 4.6.7.4 - समुदाय.)
2छुनु to touch
(sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
खोट्‌माना [kʰoʈ‌mana] ना. चलाउने
खोट्‌मेट्‌मा [kʰoʈ‌meʈ‌ma] क्रि. 1छुन लगाउनु to make touch (sem. domains: 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु.) 2चलाउन लगाउनु to make to stir
खोट्‌लाङ्‌ [kʰoʈ‌laŋ‌] ना. चिउरा flattened rice
खोड्‌डे [kʰoɖ‌ɖe] 1प्रश्‍न.वा. कस्‍तो of what kind, like what
2क्रि.वि. कसरी how, in what manner
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)
खोड्‌डेगा [kʰoɖ‌ɖega] प्रश्‍न.वा. कस्‍तो of what kind, like what
(sem. domains: 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय.)
खोड्‌डेना [kʰoɖ‌ɖena] प्रश्‍न.वा. 1कस्‍तो खाले (sem. domains: 8.4.6 - अवस्‍था अनुसारको समय.) 2कस्‍तो of what kind, like what
(sem. domains: 7.5.1.3 - विशेष.)
खोड्‌डेपारा [kʰoɖ‌ɖepara] प्रश्‍न.वा. 1कस्‍तो प्रकार (sem. domains: 8 - अवस्‍थाहरू.) 2कसरी how, in what manner
खोड्‌डेपारिक्‌ [kʰoɖ‌ɖeparik‌] प्रश्‍न.वा. 1कस्‍तो of what kind, like what
(sem. domains: 8 - अवस्‍थाहरू.)
2कसरी how, in what manner
खोना₁ [kʰona ] प्रश्‍न.वा. कुन which, who, what, tip of a barley plant
(sem. domains: 8.5.1.7 - अनिश्‍चत ठाउँ.)
खोना₂ [kʰona] प्रश्‍न.वा. 1चाहिँ required, denoting one of the many
(sem. domains: 4.5.6 - अवस्‍था.)
2कुन चाहिँ which one, which
3को who, case-ending of
खोनाइ [kʰonai] 1क्रि.वि. कहाँ in what place, where
(sem. domains: 8.5.1.7 - अनिश्‍चत ठाउँ, 8.5.5 - विशेष सम्‍बन्‍धहरू.)
2प्रश्‍न.वा. कहाँ नेरा
खोनाचा [kʰonatsa] प्रश्‍न.वा. 1कोही पनि 2जुनसुकै whichever
खोनाचा माखाक्‌ [kʰonatsa makʰak‌] प्रश्‍न.वा. कुनै पनि होइन (sem. domains: 8.1.5.3 - दुवै, 8.1.5.2 - कुनै पनि.)
खोनाबेला [kʰonabela] प्रश्‍न.वा. कहिले at what time, when
(sem. domains: 8.4.6.6.6 - कहिल्‍यै.)
खोनाबेला चा [kʰonabela tsa] प्रश्‍न.वा. 1कहिले पनि (sem. domains: 8.1.5.2 - कुनै पनि.) 2कहिल्यै at any time, ever
खोप्‌ [kʰop‌] ना. खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
खोप्‌ चोक्‍मा [kʰop‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खाडल बनाउनु to make a ditch (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.) 2खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
खोप्‍खोप्पा [kʰop‍kʰoppa] ना. मुन्‍टो (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
खोप्‍चा [kʰop‍tsa] ना. 1खोँच valley (sem. domains: 1.3.1.5 - टापु, किनार.) 2गहिरो deep
खोप्‍ना [kʰop‍na] ना. 1खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
(sem. domains: 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
2खोपिल्‍टो hole, pit, hole in the ground, small niche
खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
खोप्‍मा मिहिमा [kʰop‍ma mihima] क्रि. प. चलाउनु नसक्‍नु (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
खोब्‍माना [kʰob‍mana] ना. चलाउने
खोमा [kʰoma] क्रि. भुट्‍नु fry parch, cook by parching
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)