Athapahariya - Nepali - Englishबिखिमा [bikʰima] ना. बोजो a kind of herbal plant (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
बिखुमा [bikʰuma] ना. बोजो giger-like warsh-growing plant which is chewed as an antidote for sore throat (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.)
बिच्‌किनि [bits‌kini] ना. कानमा लगाउने चाँदीको गहना silver ornament (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
बिट्‌ठाइना [biʈ‌ʈʰaina] ना. 1बिकामे worthless, useless
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
2व्यर्थ worthless, useless, vain
बिरिबिरि काकुम्‍बे [biribiri kakum‍be] ना. एक प्रकारको खेल game (sem. domains: 4.2.6.1 - खेल.)
बिसु [bisu] ना. बैसाखी चाड name of a festival
बुकुलुक्‍ना [bukuluk‍na] ना. 1बलियो strong, powerful
(sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)
2मोटो fat, plump
बुगेबगे [bugebʌge] ना. सातो बोलाउने to call spirit back
बुङ्‌बुङ्‌ [buŋ‌buŋ‌] ना. 1मीठो बास्‍ना aroma (sem. domains: 5.2.3.3.3 - मसला.) 2मगमग बास्‍ना 3बास्‍ना आउने
बुङ्‌बुङ्‌ नाम्‍मा [buŋ‌buŋ‌ nam‍ma] क्रि. प. मीठो बास्‍ना आउनु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
बुजिबुजि [budzibudzi] क्रि.वि. नुहाउनु (बाल शब्‍द) to bathe
बुझा चोक्‍मा [budzʰa tsok‍ma] क्रि. प. बुझ्‍नु to know, to perceive, to comprehend, to understand, to find out
बुडुलुक्‌ [buɖuluk‌] वि. फ्यात्‍त
बुलुङ्‌बुलुङ्‌ [buluŋ‌buluŋ‌] क्रि.वि. नुहाउनु (बाल शब्‍द) to bathe
बुसुवा [busuwa] ना. भुस chaff, husk
(sem. domains: 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
बेङ् [beŋ] वि. चेप्‍टो flat, smooth
बेङ्‌खोरे [beŋ‌kʰore] ना. अपाङ्‍ग (खुट्‍टा खोच्याउने) crippled, disabled (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
बेङ्‌ना [beŋ‌na] वि. 1चेप्‍टो flat, smooth
(sem. domains: 8.3.1 - आकार, 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो, 1.1 - आकाश.)
2फराकिलो wide, extended, extensive
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
बेङ्‌बेङ्‌ [beŋ‌beŋ‌] वि. 1च्याप्‍टो flat, smooth and level
(sem. domains: 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो.)
2चेप्‍टो flat, smooth
बेङ्‌सि [beŋ‌si] ना. 1खेत watered field (especially paddy-field)
(sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 5.1 - घरायसी समानहरू, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन.)
2खेती farming, cultivation, agriculture, husbandry
(sem. domains: 6.2 - कृषि.)
बेट्‌लुक्‌ [beʈ‌luk‌] वि. लुलो loose, slack, feeble, to be softened, to be relaxed
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
बेठा [beʈʰa] ना. बेथा labour pain, labour in childbirth, pain during childbirth
बेपार [beparʌ] ना. व्यापार trade, commerce, business, trading
, occupation, business, trade, commerce, industry, traffic, activity, act, action
बेबे [bebe] ना. फोहोर बाल शब्‍द
बेम्‍बेम्‌ [bem‍bem‌] ना. अम्‍बक बाल शब्‍द guava