Athapahariya - Nepali - Englishबेला [bela] ना. 1समय time, occasion, period
(sem. domains: 8.4 - समय, 1.1.1 - सूर्य.)
2बखत season, era
(sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
बेला लिमा [bela lima] क्रि. प. समय हुनु (sem. domains: 8.4.2 - समय लिनु.)
बेलाउन्‌टि [belaun‌ʈi] ना. अम्‍बा guava
बेलिफुङ्‌ [belipʰuŋ‌] ना. चमेली फुल a kind of flower (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
बेलुन्‌टि [belun‌ʈi] ना. अम्‍बा guava
(sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
बेलुप्‌ [belup‌] ना. सानो भ्यागुतो small frog (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
बेलेक्‍वा [belek‍wa] वि. पुरानो old, ancient, worn out
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
बेलेॽवा [beleʔwa] ना. थाङ्‌ना rags, ragged pieces of cloth
बेलोन्‌टि [belon‌ʈi] ना. अम्‍बा guava
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.1.4 - फल फलाउनु.)
बेसा खाट्‌मा [besa kʰaʈ‌ma] क्रि. प. 1पैँचो लगाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 2खानाको लागी केही कुराहरू खोज्‍न जानु वा साट्‌नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
बेसाह [besahʌ] ना. खाने वा अन्य थोकहरू साट्‍नु
बेॽवा [beʔwa] ना. हाँस duck
(sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु.)
बेॽवाउठिन्‌ [weʔwauʈʰin‌] ना. हाँसको अण्‍डा duck's egg (sem. domains: 5.2.3.2.3 - अण्‍डा.)
बेॽवासा [weʔwasa] ना. हाँसको मासु duck's meat (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
बो [bo] 1निपा. अरे word used to indicate that the preceding words are quoted from someone else, exclamation of anger, disrespect or surprise, oh
2निपा. हरे word unexpectedly used to express anxiety, grief, despair, sympathy, condolence, etc.
3निपा. रे particle expression of uncertainty
4क्रि.वि. धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 1.1.2 - हावा.)
5क्रि.वि. बढी more, much
(sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
बोक्‌टि [bok‌ʈi] ना. बाँसको चोयाबाट बनाएको सानो ढाकी वा डालो a small bamboo basket (sem. domains: 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
बोक्‌टिमा [bok‌ʈima] ना. सानो डालो a small bamboo basket
बोक्‍वारिङ्‌ [bok‍wariŋ‌] ना. पोखरी lake, pool, pond
(sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल.)
बोगा [boga] वि. धेरै (पशुपक्षी वा अन्य) more
बोङ्‌ [boŋ‌] ना. 1फुल्‍नु to swell up, to show anger in pride
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2सुन्‍निनु to swell
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
बोङ्‌गा [boŋ‌ga] ना. फोका bubble, blister, boil (sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
बोङ्‌लिमा [boŋ‌lima] क्रि. 1सुनिनु to be swelled
(sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
2पुटुक्‍क हुनु
बोटे [boʈe] निपा. अरे word used to indicate that the preceding words are quoted from someone else, exclamation of anger, disrespect or surprise, oh
बोडोम्‌ [boɖom‌] ना. बदाम almond
(sem. domains: 6.2.6 - खेती विधि.)
बोडोलोक्‌ [boɖolok‌] क्रि.वि. भ्यात्‍त हग्‍नु विशेष