Athpahariya - Nepali - Englishउ-uपू.स.उसको-
उइछाuitsʰaना.बच्‍चाbaby, child
2.6.4.1शिशु
उइछा होप्‍माuitsʰa hop‍maक्रि. प.बच्‍चा काड्‍नुto hatch2.6.3जन्‍म1.6.3.1अण्‍डा
उइछाचिuitsʰatsiना.छाउरा छाउरी, छोराछोरीpuppies, children6.3.1.5कुकुर2.6.4.2बालक
उइलेuileक्रि.वि.1उहिलेin ages gone by, in ancient times, ago
8.4.6.2अतीत
2प्राचीनancient, old, antique
8.4.6.2अतीत
3विगतgone away
उकारिक्नाukariknaवि.1घुमाउरोroundabout, winding circuitous, indirect
2कुप्रोhunchbacked, stooped
उकुर्‌छुट्‌ukur‌tsʰuʈ‌वि.कुप्रोhunchbacked, stooped
4.3.1.5.1अधिर, धैर्य नभएको
उकुर्‌छुप्‌ukur‌tsʰup‌वि.कुप्रोhunchbacked, stooped
उकुर्‌ढुम्‍बेट्‌ukur‌ɖʰum‍beʈ‌ना.गोरु जुधाइbull fight4.2.6.4जुवा
उखिङ्‌ukʰiŋ‌ना.1फियोspleen
3.1प्राण, आत्‍मा
2पित्‍तgall, bile
2.1.8भित्री इन्‍द्रियहरू
उखिवाukʰiwaना.चोपgum, resin
2.5.7.5परम्‍परागत औषधी
उखिवाट्‌ukʰiwaʈ‌ना.1स्‍खलनfall, stumbling, discharged (as of semen)
2.1.8.3पुरुषका अङ्गहरू
2वीर्यsemen, seminal fluid
3चोपgum, resin
उगुङ्‌माuguŋ‌maना.1बोटplant, tree
8.1.6.1भाग
2स्रोतsteam, torrent, downpour, spring, source, origin
8.3.7.3पूर्ण
उगेंड्‌ugẽɖ‌ना.टुक्राpiece, part, portion, break into pieces, slice
6.6.3.1काठ काट्‌नु
उघुङ्‌माugʰuŋ‌maना.1बोटplant, tree
2रुखtree
-उङ्‌uŋ‌पर.1-एर2-देखिfrom, by, with
, by seeing, obviously, apparently
उङ्‌माuŋ‌maक्रि.आउनु (माथिबाट)to come from up5दैनिक जीवन7.1चाल, भाव
उचाट्‌ला नुनाutsaʈ‌la nunaवि.राम्रो स्वभावgood habit, character2.3.1.8रुपरंग
उचाप्‍पाङ्‌utsap‍paŋ‌वि.1टाँठो बाठोclever; intelligent2.6.4.6वृद्धि, ठूलो हुनु2परिपक्वmature
3चलाखclever, sly
4चतुरclever, artful, tactful, intelligent
उचाफेन्‍नाutsapʰen‍naवि.1नराम्रोbad, defective, evil, ugly
5.6.1सफा, फोहोर8.3.7.9महत्‍व
2खराबbad, evil, wicked
उचाफेन्‍ना बेलाutsapʰen‍na belaक्रि.वि.नराम्रो समयto worse period8.4.5.3ठीक समय
उचिउलाutsiulaना.1मुनाnew shoot of a creeper
8.4.6.5.1जवान
2टुसाshoot, sprout
उचुपुरुक्‌utsupuruk‌ना.कोपिलाbuds
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
उचुपुरुॽवाutsupuruʔwaना.कोपिलाbuds
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
उछिutsʰiना.मासी, हाडभित्र हुने पदार्थ, गुदीmarrow2.1.6हड्डी, जोर्नी