Athpahariya - Nepali - Englishनाnaसर्व.योthis, it
3.1.2.3ध्‍यान
-नाnaपर.1-माaffix used in the locative case in Nepali to mean in, into, on, at, between, etc.
8.1.2.1गणित
2-कोwho, case-ending of
3-लेsuffix indicating the subject by, with
नाइnaiक्रि.वि.यहाँhere, in this place, hither
4.2.3.5संगीतात्‍मक उपकरणहरू
नाक्‍पाnak‍paना.1भतिजाnephew, brother's son3.3.2अनुरोध4.1.9.1.8भान्‍जा, भान्‍जी2भान्‍जाsister's son4.1.9.1.8भान्‍जा, भान्‍जी
नाक्‍माnak‍ma1क्रि.माग्‍नुto beg, to ask for, to beseech, to pray, to demand
3.3.2अनुरोध6.8.3.4बिन्‍ती गर्नु
2ना.भान्‍जीsister's daughter, niece
4.1.9.1.8भान्‍जा, भान्‍जी
3ना.भतिजीbrother's daughter, niece
4.1.9.1.8भान्‍जा, भान्‍जी
नाक्‍माडाप्‍माnak‍maɖap‍maक्रि.मागि ल्याउनु7.5प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु
नागराnagʌraना.दमाहाkind of large drum
4.2.3.5संगीतात्‍मक उपकरणहरू
नागाnagaसर्व.यिनीहरूthey
8.4.6अवस्‍था अनुसारको समय
नाग्वाट्‌nagwaʈ‌ना.सिँगानmucus of the nose, discharge from the nose, snot
3.1.2.2सूचना2.2.4सिँगान
नाङ्‌गोलोnaŋ‌goloना.नाङ्‍लोwinnowing tray (made from bamboo bands)
1.1.2.1हावा चल्‍नु
नाङ्‌माnaŋ‌maक्रि.बौलाउनुmad, lunatic2.5.6.4विवेक गुमाउनु
नाट्‌टि भेन्‍नाnaʈ‌ʈi bʰen‍naवि.1होचोlow, short, dwarf
8.5.1.3.2मुनि, तल
2छोटोshort
नाट्‌टिउनाnaʈ‌ʈiunaवि.सानोsmall, little, tiny
8.2.3.3पातलो मान्‍छे8.2.2.3होंचो8.2.3.1पातलो8.2.5ठूलो क्षेत्र8.5.4क्षेत्र8.2.1सानो
नाट्‌टिप्‍माnaʈ‌ʈip‍maक्रि.वि.1अलिकतिlittle
5.2.1खाना तयारी
2कम्‍तीless, insufficient
8.5.1.3.2मुनि, तल
3थोरैlittle
8.1.3.2अलिकति8.1परिमाण
नाट्‌टिप्‍मा चोक्‍माnaʈ‌ʈip‍ma tsok‍maक्रि. प.घटाउनुto decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to subtract, to deduct
8.1.2.1गणित
नाट्‌टिभेन्‍नाnaʈ‌ʈibʰen‍naवि.1छोटोshort
8.2.2.1छोटो
2होचोlow, short, dwarf
8.2.2.3होंचो
नाट्‌टिभेम्‍माnaʈ‌ʈibʰem‍maक्रि.1पुड्‍को हुनु8.2.2.3होंचो2छोटो हुनु
नाट्‌टियुनाnaʈ‌ʈijunaवि.सानोsmall, little, tiny
8.5.1.3.2मुनि, तल
नाट्‍टेप्‍माnaʈ‍ʈep‍maवि.अलिकतिlittle
नाट्‌डेनाnaʈ‌ɖena1वि.यस्‍तोsuch, of this kind
8.4.6अवस्‍था अनुसारको समय
2क्रि.वि.यस्‍तो खालको
नाट्‌डेलेङ्‌ सोन्‍माnaʈ‌ɖeleŋ‌ son‍maक्रि. प.यता सर्नु7.3.2कनै दिशामा केही वस्‍तु चल्‍नु
नाडुnaɖuक्रि.छोड7.8.1तोड्‌नु
नाडेम्माnaɖemmaना.लाभ्रे कीराcaterpillar1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
नाड्‌डेnaɖ‌ɖe1क्रि.वि.यसरीthus, in this way, so
8.5.1.3.2मुनि, तल
2वि.यस्‍तोsuch, of this kind
नाड्‍डेगाnaɖ‍ɖegaक्रि.वि.यस्‍तो खालकोlike this