Athpahariya - Nepali - Englishठाक्ʈʰakक्रि.वि.प्याट्‍टwith sound of a light stroke or slap, with bursting sound (as of a pot or glass when it breaks)
2.3.2.2आवाज
ठाक्‌ टोक्‍माʈʰak‌ ʈok‍maक्रि. प.ठोकिनुto stumble
ठाक्‍माʈʰak‍maक्रि.1माथि दिनु6.8.3.1दिनु, चन्‍दा दिनु8.5.2.4माथि2बुन्‍नुto knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
6.6.1.4लुगा बुन्‍नु
3उत्रनुto dismount
4भक्‍ति गाउनु
ठाक्‍माराक्‌ʈʰak‍marak‌ना.1कठालोthe collar of an upper garment
5.3.5बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा
2लुगाको गला
ठाग्माʈʰagmaक्रि.1बुन्‍नुto knit, to weave, to sew, to embroider
6.6.1.4लुगा बुन्‍नु
2माथि दिनु6.8.3.1दिनु, चन्‍दा दिनु8.5.2.4माथि3उत्रनुto dismount
8.5.2.5तल
4भक्‍ति गाउनु4.2.3.3गाउनु
ठाङाहाक्‌ʈʰaŋahak‌क्रि.वि.माथि तिर हिँड
ठाङ्‌गेन्‌ʈʰaŋ‌gen‌ना.1ठाडोstand8.5.2.4माथि2सिधाstraight, erect
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
ठाङ्‌गेन्‌ येप्‍माʈʰaŋ‌gen‌ jep‍maक्रि. प.1उभिनुto stand, to stand up
7.3.1.5ठाडो उभ्‍याउनु
2ठाडो टेक्‍नु
ठाङ्‌गोक्‌ʈʰaŋ‌gok‌ना.पाङ्‍ग्राkind of creeper with large seed-pods
1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री
ठाङ्‌गोट्‌ʈʰaŋ‌goʈ‌ना.पाङ्‍ग्राkind of creeper with large seed-pods
1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री
ठाङ्‌बेछाʈʰaŋ‌betsʰaना.कुमारunmarried boy, unmarried person, bachelor, unmarried
2.6.1.3अविवाहित
ठाङ्‌बेन्‌ʈʰaŋ‌ben‌ना.1प्रेमीlover
4.1.1.1प्रेमी प्रेमिका
2जवानyoung
4.1.2मानिसको प्रकार
3किशोरyouth, boy from the age of eleven to fifteen
8.4.6.5.1जवान
4युवाyoung, youthful, adolescent, pubescent, youth
8.4.6.5.2बुढो
5तन्‍नेरीboy lover
2.6.1.3अविवाहित
6अल्‍लारेboyish, of young person
2.6.4.6वृद्धि, ठूलो हुनु
7तरुणyoung, youthful, juvenile, adolescent, pubescent, youth
2.6.5.1मानिस
ठाङ्‌माʈʰaŋ‌ma1क्रि.वि.उकालोascent, acclivity, upward slope
1.1.1.3ग्रह3.2.5.9प्रमाणित गर्नु
2क्रि.चढाउनुto present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि.जोख्‍नुto weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
3.2.2.3मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच3.2.5.9प्रमाणित गर्नु8.2.8नाप्‍नु
4क्रि.तौलनुto weigh, to balance, to compare, to estimate
3.2.2.3मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच8.2.8नाप्‍नु
5क्रि.वि.माथि तिर8.5.1.3.1माथि6क्रि.चढ्‍नुto climb to ascend, to ride
7.2.3.5अतित वित्‍नु
ठाङ्‌मेप्‍माʈʰaŋ‌mep‍maक्रि.1चढाउनुto present, to offer, to rise to cause to climb
7.3.3.4टाढा खेद्‌नु
2जोख्‍न लगाउनु
ठाङ्‌राʈʰaŋ‌raना.थाङ्‌ग्रोwooden support for climbing creepers
1.5.1रूख7.3.4.6समर्थन
ठाटोक्‌निलोक्‌ʈʰaʈok‌nilok‌ना.1थाहा नपाउने गरी7.5.8साधरण, जटिल2रहस्यमयmysterious, secret
ठाटोक्‍माʈʰaʈok‍maक्रि.1जानकारी हुनु3.2.3जान्नु2थाहा पाउनुto know3.2.3जान्नु3.5.1.2.5परिचय गर्नु3जानकारी लिनु4.7.5.1अपराध अनुसन्‍धान
ठापाइठाप्‌ʈʰapaiʈʰap‌क्रि.वि.1फेरि फेरिagain and again, over and over
8.4.6.6.3बारम्‍बार
2एक पछि अर्का राख्‍ने8.4.6.6.1फेरि
ठापिमाʈʰapimaक्रि.थाहा दिनुto inform,3.2.6.4स्‍मरण गर्नु
ठाप्‌चिलिङ्‌ʈʰap‌tsiliŋ‌ना.छारे रोगepilepsy
ठाप्‍सुलुङ्‌ʈʰap‍suluŋ‌ना.छारेरोगepilepsy
2.5.2रोग
ठाबुट्‌ʈʰabuʈ‌ना.खरानीashes
5.5.4बाल्‍नु, जल्नुा8.3.3.3.3खरानी रङ्ग5.5.6इन्‍धन1.2.1.2ज्‍वालामुखी
ठाबुट्‌लिमाʈʰabuʈ‌limaक्रि.खरानी हुनु5.5.4बाल्‍नु, जल्नुा
ठाबुप्‌ʈʰabup‌ना.खरानीashes
5.5आगो
ठाबुप्‌लिमाʈʰabup‌limaक्रि.खरानी हुनु5.5.7चुलो