Athpahariya - Nepali - Englishधाउdʰauना.फलामiron
1.2.2.3धातु
धानेपुर्‌नेdʰanepur‌neना.उँधौली
धार्‌कोdʰar‌koना.1धर्सोline
8.3.1.2रेखा
2रेखाline
धासिङ्‌घाराक्‌dʰasiŋ‌gʰarak‌क्रि.वि.फोहोरी भएकोdirty, filthy, nasty6.5.1.2घरहरूको प्रकार
धासिङ्‌घारेdʰasiŋ‌gʰareवि.फोहोरीdirty, filthy, unclean defiled, nasty, squalid, unchaste, impure, obscene, coarse, foul (person), lewd or obscene (person)
धुरिdʰuriना.छानाsloping roof
1.1.1सूर्य
धोङ्‌रिdʰoŋ‌riना.1ढुङ्‍ग्रीkind of earring
1.2.2.5गरगहना
2महिलाले लगाउने सुनको गहना
धोप्‍पोरिdʰop‍poriक्रि.वि.अबेरlate, too late, delay, lateness