Athpahariya - Nepali - Englishराकासाrakasaना.राक्षसgiant, monster, demon, ogre, cannibal, cruel,
राक्‍कासाrak‍kasaना.राक्षसgiant, monster, demon, ogre, cannibal, cruel, wicked, evil
5.2.3.2पशुबाट खाना
राक्‍पाrak‍paना.1खन्‍चुवाof the nature of eating too much, glutton, voracious, greedy in eating
5.2.2.4खाने तरीका
2खन्‍चुवा व्यक्‍ति4.3.6.1संयमको कमी
राक्‍माrak‍maक्रि.1थकाइ लाग्‍नुto become tired2घिच्‍नुto eat greedily, to gobble
3थाक्‍नुto become tired, to be exhausted or fatigued
रागेrageना.रातो दालred pulse, split peas1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री
राङ्raŋ‌gना.रुपियाँrupee6.8अर्थ-प्रबन्‍ध
राङ्‌ भेण्‍डाraŋ‌ bʰeɳ‍ɖaना.गोलभेँडाtomato
6.2.1.3सब्‍जी उमार्नु
राङ्‌गाraŋ‌gaना.रङ्‌color6.6.5.1खिच्‍नु, रंगाउनु
राङ्‌गा मेप्‍माraŋ‌ga mep‍maक्रि. प.रङ् लाउनु6.6.5कला
राङ्‌गाङ्‌बाraŋ‌gaŋ‌baना.ढिकी च्याऊँ कीराa kind of insect
राङ्‌गाछेट्‌raŋ‌gatsʰeʈ‌ना.खजुरोcentipede
1.4सजीव वस्‍तुहरू
राङ्‌गासेट्‌raŋ‌gaseʈ‌ना.खजुरोcentipede
1.4सजीव वस्‍तुहरू
राङ्‌छिraŋ‌tsʰiना.1हारिgarland, necklace
1.2.2.5गरगहना
2चाँदीको पैसाको हारी माला
राट्‌नेन्‌raʈ‌nen‌क्रि. प.न करा3.1.2.3ध्‍यान
राट्‌माraʈ‌maक्रि.1कराउनुto cry out, to shout, to bawl
6.3.6.1कुखुरा3.3.3.6नियन्‍त्रण
2हप्‍काउनुto rebuke, to reprove, to reprimand, to threaten
3.5.1.1.1कराउनु
राडापिर्‌थाraɖapɾitʰaना.धर्ती माताland, earth
रान्‍डुन्‌ran‍ɖun‌क्रि. प.नमाझ3.3.4.4रोक्‍नु
रापुमाrapumaना.पहाडको गोमनhillside cobra1.4सजीव वस्‍तुहरू
राप्‍माrap‍maक्रि.1सुसाउनुto make a sound while flowing the river, or blowing the wind, to sigh
1.3.2.5शान्त, उछ्रिङ्खल
2कराउनुto cry out, to shout, to bawl
2.1.1.4मुख
राप्‍माडिमाrap‍maɖimaक्रि.1कराइ पठाउनु7.3.3.4टाढा खेद्‌नु2हप्‍काइ पठाउनु
राप्‍माडेमाrap‍maɖemaक्रि.कराइ दिनु7.3.3.4टाढा खेद्‌नु
राम्‍नाram‍naना.1खस्रोcoarse, rough, rugged
8.3.6.2कडा, खँदिलो8.3.2.2खस्रो8.3.3.4चम्‍किलो
2चाम्रोtough, dry and hard, stiff
8.3.6.3कठिन, नम्र