Athpahariya - Nepali - Englishलाउङ्‌साlauŋ‌saना. यो.1निम्‍तिfor, for the sake of
4.2.1.6सहभागी हुनु
2लागीfor, for the sake (of)
-लाउङ्साlauŋsaपर.-लाईsuffix to, for
लाउलाउlaulauक्रि.वि.ला ला
लाकाफेlakapʰeना.बुढा पाकोलाई दिइने मासु चौटा
लाक्‍फेट्‌lak‍pʰeʈ‌ना.लेकाली जुकाleech1.6.1.3घस्रने जन्‍तुहरू
लाक्‍माlak‍maक्रि.1उम्‍लिनु5.2.1.1खाना पकाउने विधिहरू2उमाल्‍नुto boil
1.3.2पानीको गति
लाक्‍लाजेट्‌lak‍ladzeʈ‌ना.1मानेwild arum
2जङ्‍गली पिँडालु
लाखेlakʰeना.1पख3.5.1.2.3व्‍याख्‍या2एक छिन8.4.6.1.2रोक्‍नु, अन्‍त्‍य3बिस्‍तारै गर8.4.8.2बिस्‍तारै, ढिलो
लाखे छोप्‍मोङ्‌lakʰe tsʰop‍moŋ‌क्रि.वि.एक छिन7.2.1.2.1बिस्‍तारै चल्‍नु
लाखे लाखेlakʰe lakʰeक्रि.वि.पख पख3.5.1.2.3व्‍याख्‍या
लाखे लोlakʰe loक्रि.वि.1पर्खनुहोस् न8.4.6.1.2रोक्‍नु, अन्‍त्‍य2एक छिन पर्ख न
लाखेएटेlakʰeeʈeना.पख लास4.4.2.2खतरा
लाखेस्‌lakʰes‌क्रि.पख्‌
लाङ्‌laŋ‌ना.खुट्‍टाfoot, feet
8.5.2.3दाहिने, देब्रे2.1.3.2खुट्टा1.4सजीव वस्‍तुहरू2.1.3हात, खुट्‌टा1.6.2पशुको भागहरू
लाङ्‌ टुक्‍माlaŋ‌ ʈuk‍maक्रि.खुट्‍टा दुख्‍नु
लाङ्‌ टोक्‍माlaŋ‌ ʈok‍maक्रि. प.खुट्‍टा ठोकिनु7.7शारीरिक धक्‍का
लाङ्‌ ठाम्‍माlaŋ‌ ʈʰam‍maक्रि. प.खुट्‍टा बजार्नु7.1.9शरीरको भाग चल्‍नु
लाङ्‌ साप्‍माlaŋ‌ sap‍maक्रि. प.खुट्‍टा तान्‍नु7.1.9शरीरको भाग चल्‍नु
लाङ्‌ होम्माlaŋ‌ hommaक्रि. प.खुट्‍टा सुनिनु2.5.6.3सुनिनु
लाङ्‌कायोप्‌laŋ‌kajop‌ना.भुजेलBhujel people
लाङ्‌गाक्‌laŋ‌gak‌ना.पिँडौला
लाङ्‌गुरlaŋ‌gurʌना.हिमालmountain
लाङ्‌घाक्‌laŋ‌gʰak‌ना.1पिँडौला4.7.6.1रिहा गर्नु2.1.3.2खुट्टा3.2सोच्‍नु2छेपारीfleshy part between the heel and the calf, the calf of the leg
1.6.2पशुको भागहरू
लाङ्‌घोङ्‌laŋ‌gʰoŋ‌ना.सलह कीरोlocust
लाङ्‌ङा टिङ्‌माlaŋ‌ŋa ʈiŋ‌maक्रि. प.1खुट्‍टाले हिर्काउनु7.7.3लात्ताले हान्‍नु2खुट्‍टाले कुट्‍नु