Athpahariya - Nepali - Englishवाwaना.1कुखुराhen
6.3.1घरपालुवा जनावर6.3.6घरेलु पंक्षी बढाउनु1.6.2.1चराको अङ्गहरू
2पोथी कुखुरा6.3.6.1कुखुरा3महhoney
वा वाwa waना.चन्‍द्रमा (बाल शब्‍द)moon1.1.1.1चन्‍द्रमा
वाइगाwaigaना.छैनnot to be
7.4.6नहुनु
वाइगेलेक्‌waigelek‌ना.सानो चमेरोsmall bat1.6.1.1स्‍तनधारी
वाइनाwainaना.1छैनnot to be
8.1.7.2कमी हुनु7.4.6नहुनु1.1.2हावा8.1.8.1खाली
2नहुनु8.5.3.1अनुपस्‍थित3छैनnot to be
8.1.8.1खाली
वाएक्‍माwaek‍maक्रि.भिजाउनुto sock, to make wet, to moisten, to drench
6.2.4.3सिंचाइ गर्नु
वाओम्‍लाwaom‍laना.कुरिलोasparagus
1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री
वाकाङ्‌wakaŋ‌ना.एक किसिमको कुरो झार विशेष
वाक्‍माwak‍maक्रि.1उघाउनुto lift up, to draw up
5.2.1.5खाना बाँड्‌नु
2खेदाउनु3धपाउनुto drive out, to drive away, to chase
वाक्‍मानाwak‍manaना.उघाउने सधान7.2.4.2.1डुङ्गा, नाउ
वाखोराwakʰoraना.कुखुराको खोरhens' cage
वाङ्‌माwaŋ‌maक्रि.अटाउनुto be contained, to hold, to fit into, to be pounded
4.3.4.7जबरजस्‍तिसाथ प्रवेश गर्नु
वाछेक्watsʰekवि.1तरलliquid, watery
2चनाखोsmart, alert, wakeful
3पातलोwatery
वाछेक्‌ छेक्‌watsʰek‌ tsʰek‌क्रि.वि.तरल पदार्थliquid, watery8.1.6.2टुक्रा
वाछेम्‍माwatsʰem‍maक्रि.खकाल्‍नुto wash or cleanse (utensils), to gargle
5.6.3थालहरू धुनु
वाछोट्‌watsʰoʈ‌ना.एक प्रकारको चिप्‍लो घाँसslipery grass
वाजाक्‍माwadzak‍maक्रि.1पौडिनुswim7.2.4.2पानी भएर यात्रा गर्नु2पौडी खेल्‍नुto swim1.3.4पानीमा हुनु7.2.4.2.2पौडिनु
वाजाक्‍मानाwadzak‍manaना.1पानी उघाउने2पानी फाल्‍ने
वाजासिwadzasiक्रि.1डुल्‍नुto walk, to stroll, to wander
4.6.7.2सहर
2घुम्‍नुto roam, to wander, to turn round, to travel
3बरालिनुto go astray, to wander
6.1.2.4.2अल्‍छी
वाजिक्‍टाङ्‌wadzik‍ʈaŋ‌ना.कानेगुजीear wax
3.4.1.2खुशी
वाजिङ्‌टाङ्‌wadziŋ‌ʈaŋ‌ना.कानेगुजीear wax
वाजिलेट्‌wadzileʈ‌ना.कुखुराको चल्‍लाchicken6.3.1घरपालुवा जनावर1.6पशु1.6.3.1अण्‍डा6.3.6.1कुखुरा
वाजिलेट्‌मुङ्‌wadzileʈ‌muŋ‌ना.झारी च्याउa kind of mushroom1.5.4झ्‍याउ, ढुसी, लेउ
वाजेरेमाwadzeremaना.मङसिरे चाडमा पितृ पूजा गर्दा चाहिने फुल