Athpahariya - Nepali - Englishkʰʌना.आठपहरिया भाषा वर्णमालाको दोस्रो अक्षरsecond letter3.2.6.3कण्‍ठस्‍त
खाइkʰaiना.मर्चाthe plant, Polygala arillata, from the roots of which a paste is made in order to use as a ferment in brewing, yeast
5.2.3.3.4मर्चा, खमिर5.2.3.7.1मादक पर्दाथ बनाउने काम
खाइचिम्‍माkʰaitsim‍maक्रि.मर्चा जाँच्‍नुto check yeast5.2.3.3.4मर्चा, खमिर
खाक्‍पारिक्‌kʰak‍parik‌ना.खकारcough, phlegm
3.1.2.2सूचना2.2.3थक्‍नु,थुक2.2.2खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु
खाक्‍माkʰak‍maक्रि.1गाडिनु1.5.6वनस्‍पतिहरूको वृद्धि2जम्‍नुto freeze, to sink, to become thick7.2.7नचल्‍नु8.3.4.1चिसो
खाक्‌मिक्‌kʰak‌mik‌ना.गोली गाँठोankle
4.7.6.1रिहा गर्नु3.2सोच्‍नु
खाङ्‌डेन्‌kʰaŋ‌ɖen‌क्रि.वि.निकोर्सिon the fourth day from today, two days after tomorrow
7.2.1.2.1बिस्‍तारै चल्‍नु
खाङ्‌डेमाङ्‌kʰaŋ‌ɖemaŋ‌क्रि.वि.तेस्रो वर्षtwo days after tomorrow
खाजाचामाkʰadzatsamaक्रि.खाजा खानुto have breakfast5.2.2.2भोजन
खाटिउनाkʰaʈiunaवि.सानोsmall, little, tiny
1.1.1.3ग्रह
खाटिप्‍माkʰaʈip‍maक्रि.वि.1अलिकतिlittle
5.2.2.4खाने तरीका
2थोरैlittle
खाट्‌टिउनाkʰaʈ‌ʈiunaवि.1सानोsmall, little, tiny
8.2.2.3होंचो8.5.4क्षेत्र8.2.1सानो
2झिन3मसिनोfine, thin
खाट्‌टिप्‍माkʰaʈ‌ʈip‍maक्रि.वि.1अलिकतिlittle
8.1.5.5धेरै, थोरै5.2.1खाना तयारी8.1.4.1कम
2कम्‍तीless, insufficient
8.5.1.3.2मुनि, तल
3थोरैlittle
8.1परिमाण
4घटीless
8.1.2.3घटाउ
खाट्‌टिप्‍मा चोक्‍माkʰaʈ‌ʈip‍ma tsok‍maक्रि. प.घटाउनुto decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
8.1.2.3घटाउ
खाट्‌टिप्‍मा लिमाkʰaʈ‌ʈip‍ma limaक्रि. प.1थोरै हुनुto be less8.1.4.3घट्‌नु2नपुग्‍नु8.1.7.2कमी हुनु3कमी हुनु
खाट्‌टिप्‍मानाkʰaʈ‌ʈip‍manaवि.थोरै परिणाम8.1.3.2अलिकति
खाट्‌टिभेन्‍नाkʰaʈ‌ʈibʰen‍naवि.1छोटोshort
8.5.1.3.2मुनि, तल
2होचोshort, dwarfish
खाट्‌टियुनाkʰaʈ‌ʈijunaवि.सानोsmall, little, tiny
8.5.1.3.2मुनि, तल
खाट्‌टुkʰaʈ‌ʈuक्रि.लैजा7.3.3कतै लानु
खाट्‌टुन्‌kʰaʈ‌ʈun‌क्रि.1नलैजा3.1.2.3ध्‍यान2न लग्‍नु3.3.4.4रोक्‍नु
खाट्‌टेkʰaʈ‌ʈeना.चाम्रेrice prepared by frying in ghee and then boiling in the water
5.2.3.4तयारी खाना
खाट्‌निङ्‌नाkʰaʈ‌niŋ‌naक्रि.1जाँदिन3.5.2.4स्‍वीकार गर्नु7.4.6नहुनु2जान्‍न7.2.4यात्रा
खाट्‌माkʰaʈ‌maक्रि.1लानुto take away, to carry, to convey, to bear
3.3.5.1ग्रहण
2जानुto know, to understand, to know thoroughly
खाट्‌माजामाkʰaʈ‌madzamaक्रि.1अपहरण गर्नुto kidnap4.3.4.8अपहरण्‍2लैजानुto take away, to convey, to carry, to transport, to snatch