Athpahariya - Nepali - Englishघाट्‌टाgʰaʈ‌ʈaना.घट्‍टgrindstone, watermill
5.2.1.2.3पीठो पिंध्‍नु
घाट्‌टैखाट्‌माgʰaʈ‌ʈʌⁱkʰaʈ‌maक्रि.चित्‍त बुझ्‍नु
घाडिgʰaɖiना.घडिclock, watch
8.4.4.2घडी
घान्‍टाङ्‌बाgʰan‍ʈaŋ‌baना.चाँदीको टप (कानमा लगाउने एक प्रकारको गहना)silver ornament1.2.2.5गरगहना
घान्‍ड्‌रुङ्‌gʰan‍ɖ‌ruŋ‌क्रि.वि.1गर्ल्यामगुर्लुमin a way of falling down completely
7.2.2.5.1झर्नु
2जथाभाबी
घान्‍ड्‌रुङ्‌ ठामाgʰan‍ɖ‌ruŋ‌ ʈʰamaक्रि. प.बजारिनुto fall violently, to collide, to stumble7.2.1.5ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु
घाम्‍लाजेट्‌gʰamladzeʈ‌ना.अजम्‍मरी झारa kind of plant, shrub1.5वनस्‍पति
घारालोgʰaraloना.दलिनroof beam, crossbeam, rafter
घाँसाgʰãsaना.घाँसgrass
घास्यौटा माग्‍माgʰasjʌᵘʈa mag‍maक्रि.झ्यास झुस बाल्‍नुto fire dry leaves of grass, grasses4.4.2संकट
घाहानाgʰahanaना.गहनाornament, adornment, jewellery
8.3.8सिंगारिएको2.6.1.2विहे
घिउgʰiuना.घिउghee, clarified butter
5.2.3.2.2दुग्ध उत्‍पादनहरू
घुकुलुक्‍नाgʰukuluk‍naवि.मोटोfat, plump, corpulent, obese, fleshy, thick
8.2.3.1पातलो
घुङ्‌गारिक्‌gʰuŋ‌garik‌ना.1घुमाउनेcausing to wind or go round, round
6.5.1.2घरहरूको प्रकार
2घुमाउरोroundabout, winding circuitous
घुपाgʰupaना.धुपincense, burnt perfume
1.4.2वस्‍तुको आत्‍मा
घुरकि ठुम्‍माgʰurʌki ʈʰum‍maक्रि. प.अरू कसैलाई घुर्काउनु3.3.3.5कर गर्नु
घुरुङ्‌बाgʰuruŋ‌baना.मेघ गर्जनthe rumbling of clouds, thunder1.1आकाश
घुर्‌किमेप्‍माgʰur‌kimep‍maक्रि.घुर्काउनुto threaten, to sulk
घुवारgʰuwarʌना.सहयोग (विना सर्तको सहयोग)to help, to assist
घुवार काफाबाgʰuwarʌ kapʰabaना.सहयोग कर्ताhelper, assistant4.3.4.2मद्दत
घुवार नाक्‍माgʰuwarʌ nak‍maक्रि. प.सहयोग माग्‍नु6.8.3.4बिन्‍ती गर्नु
घुवार फामाgʰuwarʌ pʰamaक्रि. प.सहयोग गर्नुto help, to assist4.4.3संकटलाई सामना गर्नु4.3.4.2मद्दत7.3.4.6समर्थन
घुवार लाप्‍माgʰuwarʌ lap‍maक्रि. प.सहयोग लिनु4.4.3संकटलाई सामना गर्नु
घुवारकाफाgʰuwarʌkapʰaना.1सहयोग गर्ने मान्‍छेhelper4.3.4.2मद्दत2सहयोगीco-operator, assistant, co-operating
घेङ्‌सिङ्‌gʰeŋ‌siŋ‌वि.1दुब्‍लोlean and thin, weak, feeble, haggard
8.2.3.3पातलो मान्‍छे
2कमजोरweak, feeble, sickly, deficient, ineffectual
8.3.6.5नरम, निर्वल

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >