Athpahariya - Nepali - Englishiनिपा.हो(third person singular simple present of verb 'is')
-इiपर.-माaffix used in the locative case in Nepali to mean in, into, on, at, between, etc.
इकिikiप्रश्‍न.वा.1कस्‍तोof what kind, like what
ना इकि पाराना याप्‌मि रैछो साक्‍ङा ओलोडुना रिङ्‌ चा खेम्‍सुन्‍ना॥यो कस्‍तो खालको मानिस रहेछ कसैले भनेको कुरा पनि सुन्‍दैन।6.8.4.3मोल राख्‍नु9.2.1बिशेषणहरू6.5.1.2घरहरूको प्रकार
2केwhat
इकि बो आमाट्‌टुए?के भनिस्‌ अरे?
इकिनाikinaप्रश्‍न.वा.कस्‍तोof what kind, like what
4.4.5मौका9.2.6.1कोटिकार
इक्‌किik‌kiप्रश्‍न.वा.कस्‍तोof what kind, like what
इक्‌किनाik‌kina1क्रि.वि.अचानकunexpectedly, suddenly
8.4.8.3अचानक4.2.1.2आकस्‍मिक भेट9.2.6.1कोटिकार
2प्रश्‍न.वा.कसरीhow, in what manner
इखाप्‍माङ्‌ɪkʰɑp‍mɑŋ्‌ना.भक्‍तिको अन्‍तमा सोर मिलाउने वा बोलिने शब्‍द, देवतालाइ पुकारिने शब्द
इग्‍माig‍maक्रि.उठाउनु4.3.5.2विश्‍वासी, इमानदार
इङाiŋaना.जाँडspirituous liquor made from fermented rice type of beer, fermented wine
5.2.2.2भोजन5.2.2.3भोज5.2.3.7मादक पर्दाथहरू5.2खाना5.2.3.3.4मर्चा, खमिर
इङा टेमाiŋaʈemaक्रि.जाँडले मात्‍नुto get intoxicated, to be drunk
इङा ठुक्‍माiŋaʈʰuk‍maक्रि.जाँड पकाउनुto make wine, beer, liquor5.2.2.7पिउनु
इङा ठुङ्‌माiŋaʈʰuŋ‌maक्रि.1जाँड खानुto drink wine, beer, liquor5.2.2.7पिउनु2जाँड पिउनु5.2.3.6पेयपदार्थहरू5.2.2.7पिउनु
इङाडाम्‌iŋaɖam‌ना.भट्‍टी पसलwine shop; beer shop6.8.4.2बेच्‍नु5.2.3.7.1मादक पर्दाथ बनाउने काम
इङाफेबाiŋapʰebaना.जाँडमा हुने कीराmaggot in malt, maggot of alcohol
इङ्‌स्‍वाiŋ‌s‍waक्रि.वि.पछाडिbehind, at the back of, the back
8.5.1.1.1पछाडि8.6.1.1पछाडि
इच्छुट्ittsʰuʈक्रि.वि.चाउरिनुto become wrinkled, to shrivel, to shrink
2.1.4छाला
इच्‍छुट्‌माit‍tsʰuʈ‌maक्रि.चाउरि पर्नुto wrinkle, to shrivel, to shrink2.1.4छाला
इछुट्itsʰuʈना.1चाउरीwrinkle, contraction of skin
2मुजाwrinkle (on the skin), crinkle (on cloth)
इट्माiʈmaक्रि.आँट्‍नुto dare, to venture, to be about to do or attempt a thing
3.3.2.4इच्‍छुक
इनाबाinabaवि.बो.1धिक्‍कारcondemnation, reproach, contempt, curse interj., fire! accursed be! woe; damn!
3.2.1.4मूर्ख
2थुइय्य
इनामाinamaवि.बो.1धिक्‍कारcondemnation, reproach, contempt, curse interj., fire! accursed be! woe; damn!
इनामा! ओचाफेन्‍ना टोॽवा काचोक्‍बाचि खानिङा साजाए आटुबुम्‍टुम्‌॥धिक्‍कार! खराब काम गर्नेहरू तिमीहरूले सजाय पाउने छौ
2थुइय्य4.5.6.2निम्‍न अवस्‍था8.1.5.2कुनै पनि3बे कामेइनामा, खान्‌ पिच्‍छाउम्‌ खोड्‌डेना होला!बे कामे/थुइय्य, तँ केटा त कस्तो होला!
इनामा लिसेinama liseवि.बेकाम भएकोuseless
इनामासोङ्‌inamasoŋ‌वि.बो.बे कामेuseless
इनुन्‌inun‌क्रि.न किन्‍नु3.3.4.4रोक्‍नु

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >