Athpahariya - Nepali - Englishछाtsʰaना.1छोरीdaughter
4.1.9.1.4छोरा, छोरी
2छोराson
3सन्‍तानoffspring
4.1.9.6धर्मपुत्र लिनु
4बच्‍चाbaby, child
2.6.3.1गर्भाधारण
छा खुमाtsʰa kʰumaक्रि. प.1बच्‍चा बोक्‍नुto carry baby2.6.3.1गर्भाधारण2गर्भ रहनुto be conceived
छा खुमेप्‍माtsʰa kʰumep‍maक्रि. प.गर्भ धारण गराउनुto be pregnant2.6.3.1गर्भाधारण
छाइरिtsʰairiना.छहारीshade, shelter
1.1.1सूर्य
छाक्‍काtsʰak‍kaक्रि.वि.छक्‍कastonished, surprised, amazed
8.3.8.2महिमा
छाक्‍का लिमाtsʰak‍ka limaक्रि. प.1आश्‍चर्य चकित हुनुto surprise, to astonish8.3.8.2महिमा2छक्‍क हुनु
छाक्‍टुtsʰak‍ʈuक्रि.रोकprohibition, restriction, interdict
8.4.6.1.2रोक्‍नु, अन्‍त्‍य7.5.1.2समाबेश गर्नु
छाक्‍नाtsʰak‍naवि.1साह्रोhard, firm
1.2.2.2चट्टान7.2.7नचल्‍नु4.3.1.5.2नराम्रो रिसाहा8.3.6.1बलियो, काफर
2कडाhard, firm
3.3.1.6संकल्‍प8.3.6.2कडा, खँदिलो3.3.1.7हठी1.2.3.1तरल पर्दाथ
छाक्‍माtsʰak‍maक्रि.1थुन्‍नुimprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ।4.4.4.4संकटदेखि बचाउनु3.4.2.1.4निराश भएको4.3.4.2.1बाधा दिनु7.2.7.1चल्‍न छोड्‌नु
2बन्‍द गर्नुto close, to shutना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ।3.4.2.1.4निराश भएको6.5.2.3तला4.3.4.2.1बाधा दिनु3रोक्‍नुto stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु8.4.6.1.2रोक्‍नु, अन्‍त्‍य3.4.2.1.4निराश भएको8.4.5.3.4ढिलाइ4.3.4.2.1बाधा दिनु
4छेक्‍नुto come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो।8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु
5ताछ्‍नुpeel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ।7.7.7निशाना लाउनु3.4.2.1.4निराश भएको4.3.4.2.1बाधा दिनु
छाक्‍मेप्‍माtsʰak‍mep‍maक्रि.1रोकाउनु8.4.5.3.4ढिलाइ2ताछ्‌न लाउनु3थुन्‍न लगाउनु
छाक्लोक्tsʰaklokना.साह्रोhard, firm, harsh, difficult, exacting, solid, rough
छाक्‍लोक्‌ चोक्‍माtsʰak‍lok‌ tsok‍maक्रि. प.कडा बनाउनुto make hard8.3.6.2कडा, खँदिलो
छाखुमाडाङ्‌tsʰakʰumaɖaŋ‌ना.1पाठेघरwomb
2.1.8.4महिलाका अङ्गहरू
2गर्भाशयwomb
छागुन्‌tsʰagun‌क्रि.नताछ3.3.4.4रोक्‍नु
छाग्‍माtsʰag‍maक्रि.1काठ ताछ्‍नुpeel, strip off3.3.4.1आज्ञा गर्नु2थुन्‍नुimprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
छाङ्‌छाबाtsʰaŋ‌tsʰabaना.काइँलोfourth sibiling4.1.9.5अवैध बालक
छाटाtsʰaʈaना.छाताumbrella
1.1.1सूर्य
छाडाङ्‌माtsʰaɖaŋ‌maना.सुत्‍केरीchildbirth, having birth
4.1.9.1जन्‍म सम्‍बन्‍धित2.6.3.4सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा
छाडाङ्‍मेट्tsʰaɖaŋ‍meʈना.सुत्‍केरीchildbirth, having birth
छाडाङ्‌लेट्‌टाङ्‌tsʰaɖaŋ‌leʈ‌ʈaŋ‌ना.सुत्‍केरीchildbirth, having birth
छाप्‍लाtsʰap‍laना.1चित्रpicture, painting, drawing
5.1.2घरायसी सजावटहरू3.5.1.2.2व्‍याख्‍या
2चित्रकला6.6.5कला
छाम्‍माtsʰam‍maक्रि.1अलमलमा पर्नुto be confused, to be perplexed4.2.6.1.1तास खेल2छक्याउनुto cheat, to deceive4.3.5.5छल गर्नु
छाम्‍लोtsʰamloना.गीतsong
3.5.9.4चलचित्र3.5.1.2.2व्‍याख्‍या
छाम्‍लोनेन्‌tsʰam‍lonen‌क्रि.गीत नगाउ3.3.4.4रोक्‍नु
छाम्‍लोमाtsʰamloma1क्रि.गीत गाउनुsing a song3.5.9.4चलचित्र2ना.गीतsong