Athpahariya - Nepali - Englishमाइmaiनिपा.निemphatic particle word used at the end of a sentence to give emphasis
माइढाmaiɖʰaक्रि.वि.1बेस्‍मारीexcessively
2बेस्‍सरी
माइनाmainaना.महिनाmonth
, month
8.4.1समयको अवधि8.4.1.4महिना
माकुन्झेरेक्‌makundzʰerek‌वि.कालोblackness, darkness, black, dark
5.6.1सफा, फोहोर
माकुन्‍धेरेक्‌makun‍dʰerek‌वि.अति कालोvery black, darkness1.1.3.2बादल
माकेmakeना.मकैmaize
5.2.3.1.1बियाँबाट खाना6.2.6.1अन्‍न बत्ताउनु
माके ठोङ्‌माmake ʈʰoŋ‌maक्रि. प.मकै बनाउनु6.2.1.1.3मकै उब्‍जाउनु
माके पुम्‍माmake pum‍maक्रि. प.मकै गोड्‍नु6.2.1.1.3मकै उब्‍जाउनु
माके फुङ्‌माmake pʰuŋ‌maक्रि. प.मकै थुपार्नु6.2.1.1.3मकै उब्‍जाउनु
माकेचामाmaketsamaना.मकैको चामलको भात5.2.3खानाको प्रकार
माकेचालेप्‍पाmaketsalep‍paना.मकैको रोटी5.2.3.4तयारी खाना
माकेबोराmakeboraना.मकै भटमास5.2.2.2भोजन5.2खाना
माकोरोक्‌makorok‌ना.1जुरेलीkind of crested bird
1.6पशु
2भुइँ जुरेली3.1.2.3ध्‍यान
माक्‍कोरोक्‌mak‍korok‌ना.रातो-कालो जुरेलीa kind of bird
माक्‍ङाmak‍ŋaना.लिम्‍बुनि माछाa kind of fish1.3पानी
माक्‍ङासाmak‍ŋasaना.लिम्‍बुनि माछाa kind of fish5.2.3.2पशुबाट खाना
माक्‍चाmak‍tsaना.उसिनेको गहत
माक्‌चिक्‌mak‌tsik‌ना.कोठीmole
3.5.1.4.4बिदाइ भन्‍नु
माक्‌चिलिक्‌mak‌tsilik‌ना.सानो कमिलाa small ant1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
माक्‍टाम्‌mak‍ʈam‌ना.भोर्लो (रुख)a kind of tree
माक्ठुक्‌makʈʰuk‌ना.काने च्याउa kind of mushroom1.5.4झ्‍याउ, ढुसी, लेउ
माक्‍ठुप्‌mak‍ʈʰup‌ना.काने च्याउa kind of mushroom1.5.4झ्‍याउ, ढुसी, लेउ
माक्‍नाmak‍naना.कालोblackness, darkness black, dark
8.3.3.3.5पशु रङ्ग, चिनो लाउनु1.1.3.2बादल8.3.1.1बिन्‍दु8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग1.1.1सूर्य8.3.3.3.2कालो