Athpahariya - Nepali - Englishझाङ्‌गुटिdzʰaŋ‌guʈiना.धुसुरेa kind of plant1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
झाटाdzʰaʈaना.जाँतोflour-mill, grinding-stone
5.2.1.2.3पीठो पिंध्‍नु
झान्जाdzʰandzaना.बहिनीyounger sister, younger brother-in-law's wife
4.1.9.1.3दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी
झान्झाdzʰandzʰaना.1भाइyounger brother, sister, person who is younger (in age) than one
8.4.6.5.1जवान4.1.9.1.3दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी
2भाइ बहिनी
झान्‍डेङाdzʰan‍ɖeŋaवि.झन्डैnearly, almost, about
8.1.5.4प्राय, सबै
झान्‍नेनाdzʰan‍nenaवि.झन्डैnearly, almost, about
8.4.6.4.2अझसम्‍म (नभएको)8.1.5.4प्राय, सबै
झारिdzʰariना.झरीshower, continued rain
8.4.1.5मौसम
झारोवा पारोवाdzʰarowa parowaक्रि.वि.1बचेका थोक8.1.7.4बाँकी रहेको2बाँकीremaining, left over, subtraction (in maths), remainder, balance, surplus
झिन्‌झिdzʰin‌dzʰiना.फुपूfather's (elder or younger) sister
झिन्‌झिनिdzʰin‌dzʰiniना.फुपूfather's (elder or younger) sister
4.1.9.1.6काका, काकी
झेक्‍नेdzʰek‍neना.मुलाङ्‍खरे4.3.1.1खराब, अनैतिक
झेम्‍लेङ्‌dzʰem‍leŋ‌वि.1दुब्‍लोlean and thin, weak, feeble, haggard
8.2.3.1पातलो
2केश लामो भएको
झेम्‍लेङ्‌नाdzʰem‍leŋ‌naवि.दुब्‍लोlean and thin, weak, feeble, haggard
8.2.3.3पातलो मान्‍छे8.2.3.1पातलो
झेल्कानाइ ठेन्‍माdzʰelkanai ʈʰen‍maक्रि. प.जेलमा हाल्‍नुimprison
झेल्कान्‌dzʰelkan‌ना.जेलjail, gaol, prison
झोdzʰoना.बचतsaving, surplus, residue
झोचोक्‍माdzʰotsok‍maक्रि.बचत गर्नुto save, to preserve7.3.4.2बटुल्‍नु, उठाउनु7.5.5व्‍यवस्‍था
झोन्‍झोन्‍बाdzʰon‍dzʰon‍baना.डाँडाridge, hill
झोम्‍झोम्‍बाdzʰom‍dzʰom‍baना.1डाँडाridge, hill
2थुम्‍कोcrest of a hill, ridge, hilltop
झोम्‍मेट्‌dzʰom‍meʈ‌ना.1चुलीkind of peach, top, summit, peak
8.1.8पूर्ण, पूरा
2थुम्‍कोcrest of a hill, ridge, hilltop
झोल्‍लोमिप्‍माdzʰol‍lomip‍maक्रि.1एकोहोरो सम्‍झिनु3.2.6सम्‍झनु2बिर्सन नसक्‍नु
झ्वाट्‌टैdzʰwaʈ‌ʈʌⁱक्रि.वि.तुरुन्‍तैimmediately8.4.6.4.4तुरुन्तै