Athpahariya - Nepali - Englishबाइरिbairiना.बयरthe jujube-tree
1.5वनस्‍पति
बाकाँइलोbakãiloना.एक प्रकारको बोटtree1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री
बाकुलोbakuloवि.1बाक्‍लोthick, dense
2गाढाdense
बाकेंचाbaketsaना.बगैंचाgarden
बागालिमाbagalimaक्रि.बग्‍नुto flow
4.4.2संकट
बागौरेbagʌᵘreना.धुपौरेperson who handles a vessel with a long spout for pouring out incense
बाङ्‌गोवालिमाङ्‌baŋ‌gowalimaŋ‌ना.शिर पूजा (स्‍त्री)
बाङ्‌ग्‍वारिbaŋ‌g‍wariना.धयेँरो रुखको बोटa kind of tree1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
बाङ्‌नाbaŋ‌naवि.फराकिलोwide, extended, extensive, spacious
8.2.3.3पातलो मान्‍छे8.5.4क्षेत्र
बाङ्‌ना डेन्‌baŋ‌na ɖen‌ना.फराकिलो ठाउँwide place8.2.5ठूलो क्षेत्र
बान्‍माban‍maक्रि.1अवरोध गर्नुto make hindrance, to make obstacle, to disturb, to obstruct8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु2भुल्‍याउनु3बाधा दिनु
बान्‍माढेन्‍माban‍maɖʰen‍maक्रि.1अवरोध गर्नु8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु2बाधा दिनु
बाबाbabaना.नमस्‍कारgreeting, respectful salutation
3.5.1.4.3नमस्‍कार गर्नु
बाबाराbabaraना.1सेल रोटी5.2खाना5.2.3.4तयारी खाना2रोटीbread
2.6.1.2विहे
बाबुमामुbabumamuना.केटाकेटी (६-१५ वर्ष सम्‍मका)children
बाम्‍माbam‍ma1क्रि.अलमलिनुto forget, to disremember, to be confused
3.2.6.1बिर्सनु
2क्रि.अवरोध दिनुto interrupt8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु3ना.बाधाobstacle, obstruction, block, restraint
बाम्‍माढेन्‍माbam‍maɖʰen‍maक्रि.1अवरोध गर्नुto obstruct8.4.7.1हस्‍तक्षेप गर्नु2बाधा दिनु
बारा हाम्‍माbara ham‍maक्रि. प.बार बार्नुto fense6.2.4खेतको रेखदेख गर्नु
बारि हाम्‍माbari ham‍maक्रि. प.बार बार्नुto fence8.1.6.2टुक्रा6.5.1.5बार, प्रखाल
बार्‌खाbar‌kʰaना.वर्षाyear
1.1.3मौसम
बार्‌खाङाbar‌kʰaŋaना.वार्षिकyearly, annual
8.4.1.6वर्ष
बार्‌गाट्‌barʌgaʈ‌ना.1शक्‍तिpower, strength, might, energy, nerve, vigour, ability, capacity, efficacy, force
7.7.2निशानामा ताक्‍नु
2पौरखprowess, valour, virility, earning
बासान्‌टिbasan‌ʈiना.भीमसेन पातीa kind of herbal plant
बिखbikʰʌना.विषpoison
2.5.7.5परम्‍परागत औषधी